Funcións financeiras - Parte I

Esta categoría contén as funcións de finanzas matemáticas de LibreOffice Calc.

AMORDEGRC

Calcula o valor da depreciación para un período de liquidación en concepto de amortización degressiva. A diferenza AMORLINC, un coeficiente de depreciación que é independente da vida despreciable se usa aquí.

Sintaxe

AMORDEGRC(Cost; DatePurchased; FirstPeriod; Salvage; Period; Rate [; Basis])

Custo é o custo de adquisición.

DatePurchased é a data de adquisición.

FirstPeriod é a data final do primeiro período de liquidación.

Salvage é o valor residual do activo capital na fin da vida despreciable.

Período é o período de liquidación a ser considerado.

Taxa é a taxa de depreciación.

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

An asset was acquired on 2020-02-01 at a cost of 2000 currency units. The end date of the first settlement period was 2020-12-31. The salvage value of the asset at the end of its depreciable life will be 10 currency units. The rate of depreciation is 0.1 (10%) and the year is calculated using the US method (Basis 0). Assuming degressive depreciation, what is the amount of depreciation in the fourth depreciation period?

=AMORDEGRC(2000; "2020-02-01"; "2020-12-31"; 10; 4; 0.1; 0) returns a depreciation amount of 163 currency units.

note

Be aware that Basis 2 is not supported by Microsoft Excel. Hence, if you use Basis 2 and export your document to XLSX format, it will return an error when opened in Excel.


Función

AMORLINC

Calcula o valor da depreciación para un período de liquidación en concepto de amortización lineal. Se o ben de capital é adquirido durante o período de liquidación, a cantidade proporcional de depreciación é considerada.

Sintaxe

AMORLINC(Custo; DataCompra; PrimeiroPeríodo; ValorResidual; Período; Taxa [; Base])

Custo significa que os custos de adquisición.

DatePurchased é a data de adquisición.

FirstPeriod é a data final do primeiro período de liquidación.

Salvage é o valor residual do activo capital na fin da vida despreciable.

Período é o período de liquidación a ser considerado.

Taxa é a taxa de depreciación.

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

An asset was acquired on 2020-02-01 at a cost of 2000 currency units. The end date of the first settlement period was 2020-12-31. The salvage value of the asset at the end of its depreciable life will be 10 currency units. The rate of depreciation is 0.1 (10%) and the year is calculated using the US method (Basis 0). Assuming linear depreciation, what is the amount of depreciation in the fourth depreciation period?

=AMORLINC(2000; "2020-02-01"; "2020-12-31"; 10; 4; 0,1; 0) devolve un valor de depreciación de 200 unidades monetarias.

note

Be aware that Basis 2 is not supported by Microsoft Excel. Hence, if you use Basis 2 and export your document to XLSX format, it will return an error when opened in Excel.


DB

Devolve a depreciación dun activo para un período especificado usando o método de descenso fixo equilibrio.

Esta forma de amortización se usa se quere obter un valor maior depreciación no inicio da depreciación (en oposición á depreciación lineal). O valor de depreciación redúcese cada período de amortización por depreciación xa deducido do custo inicial.

Sintaxe

DB(Cost; Salvage; Life; Period [; Month])

Custo é o custo inicial dun activo.

Salvage é o valor dun activo ao final da depreciación.

Vida define o período durante o cal un activo é depreciado.

Período é a lonxitude de cada período. A lonxitude debe ser inserido na mesma unidade de data que o período de amortización.

Mes (opcional) indica o número de meses para o primeiro ano de depreciación. Se unha entrada non está configurada, 12 é utilizado como estándar.

Exemplo

A computer system with an initial cost of 25,000 currency units is to be depreciated over a three-year period. The salvage value is to be 1,000 currency units. The first period of depreciation comprises 6 months. What is the fixed-declining balance depreciation of the computer system in the second period, which is a full year starting from the end of the first six-month period?

=DB(25000; 1000; 3; 2; 6) returns 11,037.95 currency units.

DDB

Devolve a depreciación dun activo para un período especificado usando o método do decaimento aritmético.

Utilice este formulario de depreciación, se precisa de un valor de depreciación de inicio máis elevado, en oposición á depreciación lineal. O valor de depreciación recibe menos con cada período e xeralmente é usado para activos cuxa perda de valor é maior pouco logo da compra (por exemplo, vehículos, ordenadores). Por favor, teña en conta que o valor contable nunca chegará a cero ao abeiro deste tipo de cálculo.

Sintaxe

DDB(Cost; Salvage; Life; Period [; Factor])

Custo corrixe o custo inicial dun activo.

Salvage corrixe o valor dun activo ao final da súa vida.

Vida é o número de puntos (por exemplo, anos ou meses) que define canto tempo o activo debe ser usado.

Período indica o período en que o valor debe ser calculado.

Factor (opcional) é o factor polo cal a depreciación diminúe. Un valor non se insire, o estándar é o factor 2.

Exemplo

Un sistema informático cun custo inicial de 75.000 unidades monetarias debe ser depreciado mensualmente ao longo de 5 anos. O valor ao final da depreciación é ser unha unidade monetaria. O factor é 2.

= DDB (75000; 1; 60; 12; 2) = 1,721.81 unidades monetarias. Polo tanto, a depreciación descendente dobre no décimo segundo mes despois da compra é 1,721.81 unidades monetarias.

DESC

Calcula o subsidio (desconto) dunha caução como unha porcentaxe.

Sintaxe

DISC(Settlement; Maturity; Price; Redemption [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Prezo é o prezo do título por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Redemption é o valor de rescate do título por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A seguridade é comprada en 2001/01/25; a data de vencemento é 2001/11/15. O prezo (prezo de compra) é de 97, o valor de rescate é 100. Utilizando o cálculo de saldo diario (base 3), o no; alto é o asentamento (desconto)?

= DISC (\ "2001/01/25";"2001/11/15"; 97; 100; 3) dá uns 0,0372 ou 3,72 por cento .

DURACIÓN

Calcula a duración dun título con xuros fixos en anos.

Sintaxe

DURATION(Settlement; Maturity; Coupon; Yield; Frequency [; Basis])

Posición é a data de compra do título.

Maturidade é a data na que madurece a seguridade (expira).

Cupón é o tipo de xuro anual do cupón (taxa nominal de xuros)

Rendemento é o rendemento anual do título.

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A seguridade é comprada en 2001-01-01; a data de vencemento é 2006-01-01. A taxa de cupón de interese é de 8%. O rendemento é de 9,0%. Os xuros son pagos semestralmente (a frecuencia é 2). Usando o cálculo diario de interese equilibrio (base 3), canto tempo é a duración?

=DURATION("2001-01-01";"2006-01-01";0.08;0.09;2;3) returns 4.2 years.

EFECTO

Devolve a taxa de interese anual líquido a unha taxa de xuro nominal.

Os xuros nominais refírese ao importe dos xuros debidos ao final dun período de cálculo. Aumentos de interese efectivos co número de pagamentos efectuados. Noutras palabras, os intereses son moitas veces pagados en prestacións (por exemplo, mensual ou trimestral) antes do final do período de cálculo.

Sintaxe

EFFECT(Nom; P)

Non é o xuro nominal.

P é o número de períodos de pagamento de xuros por ano.

Exemplo

Se o tipo de interese nominal anual é de 9,75% e períodos de cálculo de xuros catro son definidos, o que é o tipo de interese real (taxa efectiva)?

=EFFECT(9.75%;4) = 10.11% The annual effective rate is therefore 10.11%.

EFFECT_ADD

Calcula a taxa anual efectiva de interese con base na taxa de interese nominal eo número de pagamentos de xuros por ano.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Sintaxe

EFFECT_ADD (NominalRate; Npery)

NominalRate é a taxa de nomes de interese.

Npery é o número de pagamentos de xuros por ano.

Exemplo

Cal é a taxa anual efectiva de interese para unha taxa de nomes de 5,25% e pagamento trimestral.

= EFFECT_ADD (0,0525; 4) dá 0,053543 ou 5,3543%.

RECIBIDO

Calcula a cantidade recibida que é de pago por un título con xuros fixos nun determinado punto no tempo.

Sintaxe

RECEIVED(Settlement; Maturity; Investment; Discount [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Investimento é a suma de compra.

Discount é o desconto porcentual na adquisición do título.

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

Data de liquidación: 15 de febreiro de 1999, data de caducidade: 15 de maio de 1999, suma investimentos: 1.000 unidades de moeda, desconto: 5,75 por cento, con base: equilibrio Diario / 360 = 2.

O valor recibido na data de caducidade é calculada do seguinte xeito:

=RECEIVED("28/2/2001"; "31/8/2001"; 1000; 0,05; 0) devolve 1,025.787

SYD

Devolve a taxa de depreciación do decaimento aritmético.

Use esta función para calcular a cantidade de depreciación para un período de depreciación do período total dun obxecto. Aritmética depreciación descenso reduce o importe de depreciación de período a período por unha cantidade fixa.

Sintaxe

SYD (Custo; Salvage; Vida; Período)

Custo é o custo inicial dun activo.

Salvage é o valor dun activo tras amortizacións.

Vida é o período que fixa o período de tempo durante o cal un activo é depreciado.

Período define o período para o cal a depreciación debe ser calculada.

Exemplo

Un sistema de vídeo que inicialmente custa 50.000 unidades monetarias está sendo amortecemento anualmente para os próximos 5 anos. O valor residual é para ser 10.000 unidades monetarias. Quere calcular a depreciación o primeiro ano.

= SYD (50000; 10000; 5; 1) = 13,333.33 unidades monetarias. O valor de depreciación do primeiro ano é 13,333.33 unidades monetarias.

Para ter unha visión xeral dos tipos de depreciación en cada período, é mellor para definir unha táboa de depreciación. Ao entrar as distintas fórmulas de depreciación dispoñible en LibreOffice Calc á beira do outro, podes ver que a forma de amortización é o máis adecuado. Introduza a táboa do seguinte xeito:

A

B

C

A

A

1

Custo inicial

Salvage Valor

Vida útil

Período de tempo

Deprec. SYD

2

50.000 unidades monetarias

10.000 unidades monetarias

5

1

13.333,33 unidades monetarias

3

2

10.666,67 unidades monetarias

4

3

8.000,00 unidades monetarias

5

4

5.333,33 unidades monetarias

6

5

2.666,67 unidades monetarias

7

6

0,00 unidades monetarias

8

7

9

8

10

9

11

10

12

13

>0

Total

40.000,00 unidades monetarias


A fórmula en E2 é o seguinte:

= SYD ($ A $ 2 $ B $ 2 $ C $ 2; D2)

Esta fórmula é duplicado na columna E até E11 (seleccione E2, a continuación, arrastra para abaixo na parte inferior dereita co rato).

Móbil E13 contén a fórmula usada para verificar o total dos montantes de depreciación. Usa a función SOMASE como os valores negativos en E8: E11 non debe ser considerada. A condición> 0 está contido en célula A13. A fórmula E13 é o seguinte:

= SUMIF (E2: E11; A13)

Agora ver a depreciación para un período de 10 anos, ou a un valor de rescate dun unidade monetaria, ou escriba un custo inicial diferente, e así por diante.

TID

Calcula a taxa interna de retorno dun investimento. Os valores representan o fluxo de caixa en intervalos regulares, polo menos un valor debe ser negativo (pagamentos), e polo menos un valor debe ser positivo (beneficio).

If the payments take place at irregular intervals, use the XIRR function.

Sintaxe

IRR(Values [; Guess])

Valores representa un array que contén os valores.

Guess (opcional) é o valor estimado. Un método iterativo se usa para calcular a taxa interna de retorno. Se poida proporcionar só algúns valores, ten que proporcionar unha estimación inicial para permitir a iteración.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemplo

Baixo a hipótese de que o contido da cela A1 son = - 10000 , A2 = 3500 , A3 = 7600 e A4 = 1000 , a fórmula = IRR (A1: A4) dá un resultado 11,33%.

warning

Because of the iterative method used, it is possible for IRR to fail and return Error 523, with "Error: Calculation does not converge" in the status bar. In that case, try another value for Guess.


VA

Devolve o valor presente dun investimento resultante dunha serie de pagamentos regulares.

Use esta función para calcular a cantidade de diñeiro necesaria para ser investido a unha taxa fixa de hoxe, a recibir un importe específico, unha anualidades, ao longo dun determinado número de períodos. Tamén pode determinar canto diñeiro é permanecer despois do término do período. Especificar como ben se a cantidade debe ser pagado no inicio ou ao final de cada período.

Insire eses valores, quere como números, expresións ou referencias. Se, por exemplo, os xuros son pagos anualmente en 8%, pero que desexa utilizar mes como o seu período, escriba 8% / 12 en Taxa e LibreOffice Calc con automaticamente calcular o factor correcto.

Sintaxe

PV(Rate; NPer; Pmt [; FV [; Type]])

Taxa define o tipo de interese por período.

NPer é o número total de períodos (período de pagamento).

PMT é o pago regular feito por período.

FV (opcional) define o valor futuro resto tras a última parcela foi feita.

O Tipo (opcional) indica a data de caducidade dos pagamentos. Tipo = 1 significa que debido ao inicio dun período e Tipo = 0 (por omisión) significa debido ao final do período.

Nas funcións de LibreOffice Calc, os parámetros marcados como «opcional» só poden omitirse cando non haxa ningún outro parámetro a seguir. Por exemplo, nunha función de catro parámetros, dos cales só os dous últimos aparecen marcados como «opcional», pódese omitir o parámetro 4 ou os parámetros 3 e 4, mais non é posíbel omitir exclusivamente o parámetro 3.

Exemplo

Cal é o valor presente dun investimento, se 500 unidades monetarias son pagadas mensual e taxa de interese anual é de 8%? O prazo de pago é de 48 meses e 20,000 unidades monetarias deben manter-se a finais do período de pago.

= PV (8% / 12; 48; 500; 20000) = -35,019.37 unidades monetarias. Baixo as condicións nomeados, debes depositar 35,019.37 unidades monetarias de hoxe, se quere recibir 500 unidades monetarias por mes durante 48 meses e ten 20.000 unidades monetarias que sobraron ao final. Cruce de datos amosa que as unidades 48 x 500 unidades monetarias + 20.000 moeda = 44.000 unidades monetarias. A diferenza entre esta cantidade e os 35.000 unidades monetarias depositadas representa os intereses pagados.

If you enter references instead of these values into the formula, you can calculate any number of "If-then" scenarios. Please note: references to constants must be defined as absolute references. Examples of this type of application are found under the depreciation functions.

XSPGTO

Calcula o nivel de interese para parcelas de amortización inalteradas.

Sintaxe

ISPMT (Taxa; Período; TotalPeriods Invest);

A taxa corresponde á taxa de xuro periódica.

Período é o número de parcelas para cálculo de xuros.

TotalPeriods é o número total de períodos de parcelamento.

Invest é o valor do investimento.

Exemplo

Para un importe de crédito de 120.000 unidades monetarias cun mandato de dous anos e parcelas mensuais, a unha taxa de interese anual do 12% o nivel de interese despois de 1,5 anos é necesaria.

= ISPMT (1%; 18; 24; 120 mil) = -300 unidades monetarias. Os xuros mensual, despois 1,5 anos elévase a 300 unidades monetarias.

XUROSACUM

Calcula os xuros acumulados dun título no caso de pagamentos periódicos.

Sintaxe

ACCRINT(Issue; FirstInterest; Settlement; Rate; [Par]; Frequency [; Basis])

Problema é a data de emisión do título.

FirstInterest é a primeira data de xuros do título.

Resolución é a data en que os intereses acumulados ata entón debe ser calculado.

Taxa é a taxa de nomes anual de xuros (taxa de cupón)

Par (optional) is the par value of the security. If omitted, a default value of 1000 is used.

note

We recommend that you always specify the value that you require for ACCRINT’s Par argument, rather than allowing Calc to apply an arbitrary default. This will make your formula easier to understand and easier to maintain.


Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

Un título se emite en 2001/02/28. Primeiro interese é definido para 2001-08-31. A data de liquidación é 2001-05-01. A taxa é de 0,1 ou 10% e Par é de 1000 unidades monetarias. Os xuros son pagos semestralmente (a frecuencia é 2). A base é o método de US (0). Como moito interese ten acumulado?

=XUROSACUM("2001-02-28";"2001-08-31";"2001-05-01";0.1;1000;2;0) dá 16.94444.

XUROSACUMV

Calcula os xuros acumulados dun título, no caso dun pago único na data de liquidación.

Sintaxe

ACCRINTM(Issue; Settlement; Rate [; Par [; Basis]])

Problema é a data de emisión do título.

Resolución é a data en que os intereses acumulados ata entón debe ser calculado.

Taxa é a taxa de nomes anual de xuros (taxa de cupón).

Par (optional) is the par value of the security. If omitted, a default value of 1000 is used.

note

We recommend that you always specify the value that you require for ACCRINTM’s Par argument, rather than allowing Calc to apply an arbitrary default. This will make your formula easier to understand and easier to maintain.


Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

Un título se emite en 2001-04-01. A data de caducidade é definida para 2001/06/15. A taxa é de 0,1 ou 10% e Par é de 1000 unidades monetarias. A base do cálculo diario / anual é o saldo diario (3). Como moito interese ten acumulado?

=ACCRINTM("2001-04-01";"2001-06-15";0.1;1000;3) devolve 20,54795.

Funcións financeiras - Parte II

Funcións financeiras - Parte III

Funcións por categoría

Precisamos da súa axuda!