Inserir filas

Inserir filas por arriba ou por debaixo da cela activa. O número de filas inseridas corresponde co número de filas seleccionadas. Se non se selecciona ningunha fila insírese unha. As filas existense móvense para abaixo.

Filas enriba

Insire unha fila nova enriba da cela activa.

Para acceder a esta orde...

Escolla Folla - Inserir filas - Filas enriba.Escolla Folla - Inserir filas - Filas debaixo.


Filas debaixo

Insire unha fila nova debaixo da cela activa.

Para acceder a esta orde...

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/sheet_menu.xhp#insert_rows_below not found).


Precisamos da súa axuda!