UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

CreateUnoStruct Function

Creates an instance of a Uno structure type.

CreateUnoService Function

Crea unha instancia de servizo Uno por medio de ProcessServiceManager.

GetProcessServiceManager Function

Devolve o ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

CreateUnoDialog Function

Crea un obxecto Basic Uno que representa un control de caixa de diálogo durante a execución de Basic.

CreateUnoListener Function

Crea unha instancia Listener.

CreateUnoValue Function

Devolve un obxecto que representa un valor de tipo estrito referente ao sistema de tipos Uno.

CreateObject Function

Creates a UNO object. On Windows, can also create OLE objects.

Este método crea instancias do tipo que se pasa como parámetro.

EqualUnoObjects Function

Devolve verdadeiro se os dous obxectos Uno de Basic especificados representan a mesma instancia do obxecto Uno.

HasUnoInterfaces Function

Comproba se un obxecto Uno de Basic soporta determinadas interfaces Uno.

IsUnoStruct Function

Devolve verdadeiro se o obxecto é unha estrutura Uno.

GetDefaultContext Function

Devolve o contexto predefinido da fábrica de proceso de servizos, se existe. No caso contrario, devolve unha referencia nula.

StarDesktop

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

ThisComponent Statement

Addresses the active component so that its properties can be read and set. ThisComponent is used from document Basic, where it represents the document the Basic belongs to. The type of object accessed by ThisComponent depends on the document type.

Axúdenos, por favor!