UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

BasicLibraries Object

Función CreateUnoStruct

Creates an instance of a Uno structure type.

Función CreateUnoService

Crea unha instancia de servizo Uno por medio de ProcessServiceManager.

Función CreateUnoDialog

Crea un obxecto Basic Uno que representa un control de caixa de diálogo durante a execución de Basic.

Función CreateUnoListener

Crea unha instancia Listener.

Función CreateUnoValue

Devolve un obxecto que representa un valor de tipo estrito referente ao sistema de tipos Uno.

Función CreateObject

Creates a UNO object. On Windows, can also create OLE objects.

Este método crea instancias do tipo que se pasa como parámetro.

Función EqualUnoObjects

Devolve verdadeiro se os dous obxectos Uno de Basic especificados representan a mesma instancia do obxecto Uno.

Función CreateUnoService

Crea unha instancia de servizo Uno por medio de ProcessServiceManager.

DialogLibraries Object

Función GetDefaultContext

Devolve o contexto predefinido da fábrica de proceso de servizos, se existe. No caso contrario, devolve unha referencia nula.

GetProcessServiceManager Function

Devolve o ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Función HasUnoInterfaces

Comproba se un obxecto Uno de Basic soporta determinadas interfaces Uno.

Función IsUnoStruct

Devolve verdadeiro se o obxecto é unha estrutura Uno.

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

ThisComponent Object

Addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. ThisComponent is used in Basic, where it represents the current document. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Precisamos da súa axuda!