UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

LibreOffice Global Objects

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

Función GetDefaultContext

Devolve o contexto predefinido da fábrica de proceso de servizos, se existe. No caso contrario, devolve unha referencia nula.

GetProcessServiceManager Function

Devolve o ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Active document Objects

The following objects can be used from the active document.

BasicLibraries Object

DialogLibraries Object

ThisComponent Object

ThisComponent represents the current document in Basic macros. It addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

ThisDatabaseDocument object

ThisDatabaseDocument addresses the active Base document whose properties can be read and set, and whose methods can be called.

ThisDatabaseDocument returns an object of type com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

UNO Methods

Use the following methods to manage or query Unified Network Objects (UNO).

Función CreateUnoStruct

Creates an instance of a Uno structure type.

Función CreateUnoService

Instantiates a Uno service with the ProcessServiceManager.

Función CreateUnoDialog

Crea un obxecto Basic Uno que representa un control de caixa de diálogo durante a execución de Basic.

Función CreateUnoListener

Crea unha instancia Listener.

Función CreateUnoValue

Devolve un obxecto que representa un valor de tipo estrito referente ao sistema de tipos Uno.

CreateObject Function

Creates a UNO object. On Windows, can also create OLE objects.

Este método crea instancias do tipo que se pasa como parámetro.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

Función CreateUnoService

Instantiates a Uno service with the ProcessServiceManager.

Función HasUnoInterfaces

Comproba se un obxecto Uno de Basic soporta determinadas interfaces Uno.

Función IsUnoStruct

Devolve verdadeiro se o obxecto é unha estrutura Uno.

note

O LibreOffice fornece unha Interface de Programación de Aplicativos (API) que permite controlar os compoñentes do LibreOffice con diferentes linguaxes de programación empregando o Paquete de Desenvolvemento de Software (SDK) do LibreOffice. Para máis información sobre a API do LibreOffice e o Paquete de Desenvolvemento de Software (SDK), visite http://api.libreoffice.org


Precisamos da súa axuda!