CreateObject Function

Creates a UNO object. On Windows, can also create OLE objects.

Este método crea instancias do tipo que se pasa como parámetro.

Sintaxe:

oObj = CreateObject(type)

Parámetros:

type: the type of the object to be created, as a string.

Exemplo:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Precisamos da súa axuda!