Función CreateObject

Creates a UNO object. On Windows, can also create OLE objects.

Este método crea instancias do tipo que se pasa como parámetro.

Sintaxe:

oObj = CreateObject( type )

Exemplo:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Precisamos da súa axuda!