Función TwipsPerPixelY

Devolve o numero de twips que representan a altura dun píxel.

Sintaxe:


n = TwipsPerPixelY

Valor de retorno:

Enteiro

Exemplo:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Tamaño dos píxeles"
End Sub

Precisamos da súa axuda!