Outras ordes

Esta é unha lista de funcións e instrucións que non pertencen a ningunha outra categoría.

Instrución Beep

Fai soar un sinal no altofalante do computador. O sinal depende do sistema e o seu volume e ton non se poden modificar.

Función Shell

Inicia outro aplicativo e se é necesario define o estilo de xanela correspondente.

Instrución Wait

Interrompe a execución dun programa durante o tempo especificado en milisegundos.

WaitUntil Statement

Interrupts the program execution until the time specified.

Función GetSystemTicks

Devolve o número de ticks do sistema que proporciona o sistema operativo. Pode utilizar esta función para optimizar certos procesos.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Función Environ

Devolve o valor dunha variábel de contorno como cadea. As variábeis de contorno dependen do tipo de sistema operativo que posúa.

Función GetSolarVersion

Devolve o número interno da versión actual de LibreOffice.

Función GetGuiType

Devolve un valor numérico que especifica a interface gráfica de usuario

Función TwipsPerPixelX

Devolve o número de twips que representan a largura dun píxel.

Función TwipsPerPixelY

Devolve o numero de twips que representan a altura dun píxel.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Precisamos da súa axuda!