Función InStr

Devolve a posición dunha cadea dentro doutra.

A función Instr devolve a posición en que se encontrou a coincidencia. Se non se encontrou, a función devolve 0.

Sintaxe:


InStr ([Inicio As Integer,] Texto1 As String, Texto2 As String[, Comparación])

Valor de retorno:

Integer

Parámetros:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Expresión: Calquera cadea ou expresión numérica que queiras converter.

Expresión: Calquera cadea ou expresión numérica que queiras converter.

Compare: Optional numeric expression that defines the type of comparison. The value of this parameter can be 0 or 1. The default value of 1 specifies a text comparison that is not case-sensitive. The value of 0 specifies a binary comparison that is case-sensitive.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Precisamos da súa axuda!