Edición do contido de cadeas

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Format Function

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Función LCase

Converte en minúsculas as letras maiúsculas dunha cadea.

Función Left

Devolve o número de caracteres especificados que se encontren máis á esquerda dunha expresión de cadea.

Instrución LSet

Aliña unha cadea á esquerda dunha variábel, ou copia unha variábel dun tipo definido polo usuario noutra doutro tipo definido polo usuario.

Función LTrim

Elimina os espazos no inicio dunha expresión de cadea.

Mid Function, Mid Statement

Returns the specified portion of a string expression (Mid function), or replaces the portion of a string expression with another string (Mid statement).

Función Replace

Replaces some string by another.

Función Right

Devolve os «n» caracteres situados máis á dereita dunha expresión de cadea.

Instrución RSet

Aliña á dereita unha cadea dentro dunha variábel de cadea ou copia unha variábel de tipo definido polo usuario noutra.

Función RTrim

Elimina os espazos do final dunha expresión de cadea.

Función Trim

Elimina os espazos do inicio e da fin dunha expresión de cadea.

Función UCase

Converte en maiúsculas caracteres dunha cadea en minúsculas.

Split Function

Devolve unha matriz de subcadeas a partir dunha expresión de cadea.

Función Join

Devolve unha cadea a partir de varias subcadeas dunha matriz.

Función ConvertToURL

Converte un nome de ficheiro do sistema nun URL de ficheiro.

Función ConvertFromURL

Converte un URL de ficheiro nun nome de ficheiro do sistema.

Precisamos da súa axuda!