Space and Spc Functions

Devolve unha cadea composta por unha cantidade determinada de espazos.

note

The Spc function works the same as the Space function.


Sintaxe:

Space (n As Long)

Spc (n As Long)

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

n: Numeric expression that defines the number of spaces in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleSpace
Dim sText As String, sOut As String
Dim iLen As Integer
  iLen = 10
  sText = "Las Vegas"
  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)
  msgBox sOut,0,"Información:"
End Sub

Precisamos da súa axuda!