Operadores de comparación

Os operadores de comparación comparan dúas expresións. O resultado devólvese como expresión booleana que determina se a comparación é verdadeira (-1) ou falsa (0).

Sintaxe:


Resultado = Expresión1 { = | < | > | <= | >= } Expresión2

Parámetros:

Result: Boolean expression that specifies the result of the comparison (True, or False)

Expresión1, Expresión2: Calquera parella de valores numéricos que queira comparar.

Operadores de comparación

= : Igual a

< : Menor que

> : Maior que

<= : Menor ou igual a

>= : Maior ou igual a

<> : Diferente de

Exemplo:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
DIM sRaiz As String REM ' Cartafol raíz para entrada e saída de ficheiro
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Precisamos da súa axuda!