Global keyword

Dimensiona unha variábel ou unha matriz a nivel global (fóra dun método ou función) de forma que sexan válidas en todas as bibliotecas e módulos para a sesión actual.

Sintaxe:


Global NomeVar(inicio To fin)] [As TipoVar][, NomeVar2[(inicio To fin)] [As TipoVar][,...]]

Exemplo:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Precisamos da súa axuda!