LBound Function

Devolve o límite inferior dunha matriz.

Sintaxe:


LBound (NomeMatriz [, Dimensión])

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetros:

ArrayName: Name of the array for which you want to return the upper (Ubound) or the lower (LBound) boundary of the array dimension.

[Dimension]: Integer that specifies which dimension to return the upper (Ubound) or the lower (LBound) boundary for. If a value is not specified, the first dimension is assumed.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

9 O índice está fóra do intervalo definido

Exemplo:


Sub ExampleUboundLbound
Dim sVar(10 To 20) As String
  Print LBound(sVar())
  Print UBound(sVar())
End Sub
 
Sub ExampleUboundLbound2
Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String
  Print LBound(sVar()) REM Returns 10
  Print UBound(sVar()) REM Returns 20
  Print LBound(sVar(),2) REM Returns 5
  Print UBound(sVar(),2) REM Returns 70
End Sub

Axúdenos, por favor!