DefErr Statement

Se non se especifica ningún carácter ou palabra chave de declaración de tipo, a instrución DefErr estabelece o tipo predefinido de datos para variábeis de acordo cun intervalo de letras.

Sintaxe:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Parámetros:

Characterrange: Letters that specify the range of variables that you want to set the default data type for.

xxx: Keyword that defines the default variable type:

Keyword: Default variable type

DefErr: Error

Exemplo:


REM Definición de prefixo para tipos de variábeis:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefErr e
Sub ExampleDefErr
    eErr=Error REM eErr é unha variábel de erro implícita
End Sub

Precisamos da súa axuda!