Instrución Const

Define unha cadea como unha constante.

Sintaxe:


Const Texto = Expresión

Parámetros:

Text: Any constant name that follows the standard variable naming conventions.

As constantes son variábeis que axudan a mellorar a lexibilidade dos programas. Non se definen como un tipo específico de variábel, mais úsanse como marcadores no código. Só pode definir unha constante unha vez e non pode modificarse. Para definir unha constante utilice a seguinte instrución:

CONST ConstName=Expression

O tipo de expresión é irrelevante. Se se inicia un programa, LibreOffice Basic converte o código de programa internamente para que, sempre que se utilice unha constante, a expresión definida a substitúa.

Exemplo:


Sub ExampleConst
    Const iVar = 1964
    MsgBox iVar
    Const sVar = "Programa", dVar As Double = 1.00
    MsgBox sVar & " " & dVar
End Sub

Precisamos da súa axuda!