Instrución Exit

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

Sintaxe:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parámetros:

Exit Do

Only valid within a Do...Loop statement to exit the loop. Program execution continues with the statement that follows the Loop statement. If Do...Loop statements are nested, the control is transferred to the loop in the next higher level.

Exit For

Only valid within a For...Next loop to exit the loop. Program execution continues with the first statement that follows the Next statement. In nested statements, the control is transferred to the loop in the next higher level.

Exit Function

Sae inmediatamente do procedemento Función. A execución do programa continúa coa declaración que segue a chamada á Función.

Exit Property

Exits the Property procedure immediately. Program execution continues with the statement that follows the Property call.

Exit Sub

Sae inmediatamente do procedemento. A execución do programa continúa coa declaración que segue a chamada a Sub.

Icona Nota

A instrución Exit non define o final dunha estrutura e, por iso, non debe confundirse coa instrución End.


Exemplo:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 REM Fill array with test data
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' BuscaLin busca en MatrizTexto: sLista() unha EntradaTexto:
REM Devolve o índice da entrada ou 0 (Nulo)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit for REM sElemen encontrado
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Precisamos da súa axuda!