Function Statement

Define un método que se pode usar como expresión para determinar un tipo de retorno.

Sintaxe

ver Parámetros

Parámetros:

Sintaxe

Function Nome[(NomeVar1 [As Tipo][, NomeVar2 [As Tipo][,...]]]) [As Tipo]

bloque de instrucións

[Exit Function]

bloque de instrucións

End Function

Parámetro

Name: Name of the subroutine to contain the value returned by the function.

VarName: Parameter to be passed to the subroutine.

Type: Type-declaration keyword.

Exemplo:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 REM Fill array with test data
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' BuscaLin busca en MatrizTexto:sLista() unha EntradaTexto:
REM O valor de retorno é o índice da entrada ou 0 (Nulo)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit for REM sElemen encontrado
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Precisamos da súa axuda!