IIf Function

Devolve un de dous posíbeis resultados de función, dependendo do valor lóxico da expresión avaliada.

Sintaxe:


IIf (Expresión, ExpresiónVerdadeira, ExpresiónFalsa)

Parámetros:

Expression: Any expression that you want to evaluate. If the expression evaluates to True, the function returns the result of ExpressionTrue, otherwise it returns the result of ExpressionFalse.

ExpressionTrue, ExpressionFalse: Any expression, one of which will be returned as the function result, depending on the logical evaluation.

note

IIf evaluates both ExpressionTrue and ExpressionFalse even if it returns only one of them. If one of the expressions results in error, the function returns the error. For example, do not use IIF to bypass a possible division by zero result.


Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


REM Returns the maximum of 3 values
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Bad usage of function IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If or Select Case statements

Función Switch

Precisamos da súa axuda!