Select...Case Statement

Define un ou máis bloques de instrución dependendo do valor dunha expresión..

Sintaxe:

Select Case syntax


Select Case condición Case expresión Bloque de instrucións[Case expresión2 Bloque de instrucións][Case Else] Bloque de instrucións End Select

Parámetros:

condition: Any expression that controls if the statement block that follows the respective Case clause is executed.

expression: Any expression that is compatible with the condition type expression. The statement block that follows the Case clause is executed if condition matches expression.

Exemplo:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Número do 1 ao 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Número do 6 ao 8"
    Case 8 To 10
      Print "Maior que 8"
    Case Else
      Print "Fóra do intervalo de 1 a 10"
  End Select
End Sub

Precisamos da súa axuda!