Hex Function

Devolve unha cadea que representa o valor hexadecimal dun número.

Sintaxe:


Hex (Número)

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

Número: Calquera expresión numérica que queira converter a un número hexadecimal.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleHex
REM usa fórmulas de Basic en $[officename] Calc
Dim a2, b2, c2 As String
  a2 = "&H3E8"
  b2 = Hex2Int(a2)
  MsgBox b2
  c2 = Int2Hex(b2)
  MsgBox c2
End Sub
 
Function Hex2Int( sHex As String ) As Long
REM Devolve un número enteiro longo a partir dun valor hexadecimal.
  Hex2Int = clng( sHex )
End Function
 
Function Int2Hex( iLong As Long) As String
REM Calcula un valor hexadecimal como enteiro.
  Int2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

Axúdenos, por favor!