Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Fix Function

Devolve o valor enteiro dunha expresión numérica eliminando a súa parte fraccionaria.

Int Function

Devolve a parte enteira dun número.

Frac Function

Returns the fractional portion of a number.

Precisamos da súa axuda!