Función Tan

Determines the tangent of an angle. The angle is specified in radians.

Mediante o ángulo Alfa, a función Tan calcula o coeficiente da lonxitude do lado oposto ao ángulo e a lonxitude do lado adxacente ao ángulo nun triángulo rectángulo.

Tan(Alpha) = lado oposto ao ángulo/lado adxacente ao ángulo

Sintaxe:


Tan (Número)

Valor de retorno:

Duplo

Parámetros:

Number: Any numeric expression that you want to calculate the tangent for (in radians).

Para converter graos en radiáns, multiplique por Pi/180. Para converter radiáns en graos, multiplique por 180/Pi.

degree=(radian*180)/pi

radian=(degree*pi)/180

Pi é aproximadamente 3.141593.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


' Neste exemplo, a entrada seguinte é posíbel nun triángulo recto:
REM O ángulo (en graos) e o seu lado oposto para calcular a lonxitude do lado adxacente ao ángulo:
Sub ExampleTangens
REM Pi = 3,1415926 é unha variábel predefinida
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Introduza a lonxitude do lado oposto ao ángulo: ","opposite")
    dAlpha = InputBox("Introduza o ángulo Alfa (en graos): ","Alpha")
    Print "a lonxitude do lado adxacente ao ángulo é"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Precisamos da súa axuda!