Función Error

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

Sintaxe:


Error
Error(expresión)
Error err_code

Valor de retorno:

String or raised error context

Parámetros:

If no argument is provided, the Error function returns the error message of the most recent error that occurred during program execution.

expression: Any numeric expression whose error code can be mapped to an existing error message. An empty string is returned if the error code does not exist.

err_code: Any value that corresponds to an existing error code.

Códigos de erro

1 Produciuse unha excepción

2 Erro de sintaxe

3 Return sen Gosub

4 A entrada é incorrecta; ténteo de novo

5 Chamada de procedemento incorrecta

6 Desbordamento

7 Non hai memoria suficiente

8 Matriz xa dimensionada

9 O índice está fóra do intervalo definido

10 Definición duplicada

11 División por cero

12 Variábel non definida

13 Tipo de datos non coincidente

14 Parámetro incorrecto

18 Proceso interrompido polo usuario

20 Retomar sen erro

28 Memoria insuficiente

35 Sub-procedemento ou procedemento de función non definidos

48 Erro ao cargar ficheiro de DLL

49 Convención de chamada a DLL errónea

51 Erro interno

52 Erro no nome ou número do ficheiro

53 Ficheiro non atopado

54 Modo de ficheiro incorrecto

55 Ficheiro xa aberto

57 Erro de E/S do dispositivo

58 Xa existe o ficheiro

59 Erro na lonxitude do rexistro

61 Disco cheo

62 A lectura excede o fin do ficheiro

63 Número de rexistro incorrecto

67 Demasiados ficheiros

68 Dispositivo non dispoñíbel

70 Acceso denegado

71 Disco non preparado

73 Non implementado

74 Non é posíbel renomear en unidades diferentes

75 Erro de acceso á ruta ou ao ficheiro

76 Ruta non atopada

91 Variábel de obxecto non asignada

93 Padrón de cadea incorrecto

94 Uso de cero non permitido

250 Erro de DDE

280 A agardar resposta á conexión de DDE

281 Non hai canles de DDE dispoñíbeis

282 Ningún aplicativo respondeu ao inicio da conexión de DDE

283 Demasiados aplicativos responderon ao inicio de conexión de DDE

284 Canle de DDE trancada

285 O aplicativo externo non pode executar a operación de DDE

286 Esgotouse o tempo a agardar pola resposta de DDE

287 O usuario premeu ESCAPE durante a operación de DDE

288 O aplicativo externo está ocupado

289 Operación de DDE sen datos

290 Os datos están nun formato errado

291 O aplicativo externo foi terminado

292 A conexión de DDE foi interrompida ou modificada

293 Método de DDE invocado sen canle aberta

294 Formato de ligazón de DDE incorrecto

295 Perdeuse a mensaxe de DDE

296 Pegar ligazón xa efectuado

297 O modo de ligazón non pode ser definido debido a un tema de ligazón incorrecto

298 DDE necesita do ficheiro DDEML.DLL

323 Non é posíbel cargar o módulo; o formato é incorrecto

341 O índice do obxecto é incorrecto

366 Obxecto non dispoñíbel

380 Valor de propiedade incorrecto

382 Esta propiedade é só para ler

394 Esta propiedade é só para escribir

420 Referencia incorrecta a obxecto

423 Propiedade ou método non atopados

424 Requírese un obxecto

425 Uso incorrecto dun obxecto

430 Automatización OLE non admitida por este obxecto

438 Esta propiedade ou método non son admitidos polo obxecto

440 Erro de automatización de OLE

445 Esta acción non está admitida polo obxecto dado

446 Os argumentos nomeados non están admitidos polo obxecto dado

447 A configuración rexional actual non está admitida polo obxecto dado

448 Non foi posíbel atopar o argumento nomeado

449 O argumento non é opcional

450 Número de argumentos incorrecto

451 O obxecto non é unha lista

456 Número ordinal incorrecto

453 Non foi posíbel atopar a función DLL indicada

460 Formato de portatapeis incorrecto

951 Símbolo inesperado:

952 Agardado:

953 Símbolo agardado

954 Variábel agardada

955 Etiqueta esperada

956 Non é posíbel aplicar o valor

957 Variábel xa definida

958 Sub-procedemento ou procedemento de función xa definidos

959 Etiqueta xa definida

960 Variábel non atopada

961 Matriz ou procedemento non atopados

962 Procedemento non atopado

963 Etiqueta sen definir

964 Tipo de datos descoñecido

965 Agardábase saír

966 Bloque de declaración aínda aberto: falta

967 Os parénteses non coinciden

968 O símbolo xa foi definido de maneira diferente

969 Os parámetros non corresponden ao procedemento

970 Carácter incorrecto no número

971 A matriz debe ser dimensionada

972 Else/Endif sen If

973 non permitido dentro dun procedemento

974 non permitido fóra dun procedemento

975 As especificacións de dimensión non coinciden

976 Opción descoñecida:

977 Constante redefinida

978 O programa é grande de máis

979 Cadeas ou matrices non permitidos

1000 O obxecto non ten esta propiedade

1001 O obxecto non ten este método

1002 Falta un argumento necesario

1003 Número de argumentos incorrecto

Produciuse un erro ao executar o elemento

1005 Foi imposíbel asignar a propiedade

1006 Foi imposíbel determinar a propiedade

Precisamos da súa axuda!