Función Err

Devolve un código de erro que identifica o erro que se produciu durante a execución do programa.

Sintaxe:


Err

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetros:

A función Err úsase en rutinas de tratamento de erros para determinar o erro e a acción de corrección.

Exemplo:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Set up error handler
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Erro causado por ficheiro non existente
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Erro " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Na liña : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Produciuse un erro"
End Sub

Precisamos da súa axuda!