Función Erl

Devolve o número da liña onde se produciu o erro durante a execución do programa.

Sintaxe:


Erl

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetros:

Icona Nota

A función Erl só devolve un número de liña, e non unha etiqueta.


Exemplo:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Set up error handler
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
REM Erro causado por ficheiro non existente
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Erro " & err & ": " & error$ + chr(13) + "Na liña : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Produciuse un erro"
End Sub

Precisamos da súa axuda!