Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

LibreOffice Basic offers several methods to prevent the termination of a program when a run-time error occurs.

CVErr Function

Converte unha expresión numérica ou de cadea en expresión de variante do tipo método «Erro».

Erl Function

Devolve o número da liña onde se produciu o erro durante a execución do programa.

Err Function

Devolve un código de erro que identifica o erro que se produciu durante a execución do programa.

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

IsError Function

Comproba se unha variábel contén un valor de erro.

Error Function

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

On Error GoTo ... Resume Statement

Activa unha rutina de tratamento de erros tras producirse un erro, ou retoma a execución do programa.

Resume Statement

Resets error information and indicates what to execute next.

Precisamos da súa axuda!