Instrución MkDir

MkDir Statement diagram

Crea un cartafol no soporte dos datos.

Sintaxe:


MkDir path

Parámetros:

path: Any string expression that specifies the name and path of the directory to be created. You can also use URL notation.

If the path is not determined, the directory is created in the current directory.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

76 Ruta non atopada

Exemplo:


Sub ExampleFileIO
' Exemplo de funcións de organización de ficheiros
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 as String ="Test"
Const sFicheiro2 as String = "Copiado.tmp"
Const sFicheiro3 as String = "NovoNome.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Existe o cartafol?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFicheiro,0,"Crear cartafol"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Cartafol actual"
  MsgBox sFicheiro & Chr(13) & FileDateTime( sFicheiro ),0,"Data de creación"
  MsgBox sFicheiro & Chr(13)& FileLen( sFicheiro ),0,"Tamaño do ficheiro"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFicheiro ),0,"Atributos de ficheiro"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Renomear no mesmo cartafol
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFicheiro, 0 ) 'Eliminar todos os atributos
  MsgBox sFicheiro & Chr(13) & GetAttr( sFicheiro ),0,"Atributos do ficheiro novo"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Converte un camiño de sistema nun URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' os dous puntos con DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Precisamos da súa axuda!