Funci贸n Dir

Devolve o nome dun ficheiro, dun cartafol, ou de todos os ficheiros e cartafoles dunha unidade ou cartafol que coincidan co cami帽o de busca especificado.

Sintaxe:


Dir [(PathName As String [, Attributes As Integer])]

Valor de retorno:

Cadea

Par谩metros:

PathName: Any string expression that specifies the search path, directory or file. This argument can only be specified the first time that you call the Dir function. If you want, you can enter the path in URL notation.

Attributes:Any integer expression that specifies bitwise file attributes. The Dir function only returns files or directories that match the specified attributes. You can combine several attributes by adding the attribute values:

0 : Ficheiros normais.

16 : Devolve s贸 o nome do cartafol.

Use este atributo para verificar se un ficheiro ou cartafol existe ou para determinar os ficheiros e cartafoles dun cartafol espec铆fico.

Para verificar se un ficheiro existe, introduza o cami帽o completo e o nome de ficheiro. Se o nome do ficheiro ou cartafol non existe, a funci贸n Dir devove unha cadea de lonxitude cero ("").

To generate a list of all existing files in a specific directory, proceed as follows: The first time you call the Dir function, specify the complete search path for the files, for example, "D:\Files\*.ods". If the path is correct and the search finds at least one file, the Dir function returns the name of the first file that matches the search path. To return additional file names that match the path, call Dir again, but with no arguments.

To return directories only, use the attribute parameter. The same applies if you want to determine the name of a volume (for example, a hard drive partition).

C贸digos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

53 Ficheiro non atopado

Exemplo:


Sub ExampleDir
REM Mostra todos os ficheiros e cartafoles
Dim sPath As String
Dim sDir As String, sValue As String
  sDir="Cartafoles:"
  sPath = CurDir
  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)
  Do
    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then
      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then
        REM obter os cartafoles
        sDir = sDir & chr(13) & sValue
      End If
    End If
    sValue = Dir$
  Loop Until sValue = ""
  MsgBox sDir,0,sPath
End Sub

Precisamos da s煤a axuda!