Función Eof

Determina se o apuntador de ficheiro chegou ao final do ficheiro.

Sintaxe:


Eof (ExpresiónEnteiro As Integer)

Valor de retorno:

Bool

Parámetros:

Intexpression: Any integer expression that evaluates to the number of an open file.

EOF utilízase para evitar erros ao tentar obter datos despois do final dun ficheiro. Cando usa a instrución Input ou Get para ler dun ficheiro, o apuntador do ficheiro avanza de acordo co número de bytes lidos. Cando chega ao final do ficheiro, EOF devolve o valor "True" (-1).

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

52 Erro no nome ou número do ficheiro

Exemplo:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "First line of text"
  Print #iNumber, "Another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Precisamos da súa axuda!