Get Statement

Le un rexistro dun ficheiro relativo ou unha secuencia de bytes dun ficheiro binario a unha variábel.

See also: PUT Statement

Sintaxe:


Get [#] NúmeroFicheiro As Integer, [Posición], Variábel

Parámetros:

FileNumber: Any integer expression that determines the file number.

Position: For files opened in Random mode, Position is the number of the record that you want to read.

For files opened in Binary mode, Position is the byte position in the file where the reading starts.

If Position is omitted, the current position or the current data record of the file is used.

Variábel: Nome da variábel que desexa ler. Use calquera tipo de variábeis excepto as de obxectos.

Exemplo:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sTexto As Variant REM Debe ser unha variante
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumero,1 REM Position at beginning
  Put #iNumber,, "Esta é a primeira liña do texto" REM Fill line with text
  Put #iNumber,, "Esta é a segunda liña do texto"
  Put #iNumber,, "Esta é a terceira liña do texto"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumero,,"Isto é un texto novo"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Este é o texto do rexistro 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Precisamos da súa axuda!