Instrución Reset

Pecha os ficheiros abertos e escribe no disco o contido dos búfers de ficheiro.

Sintaxe:

Reset Statement diagram


Reset

Exemplo:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
Dim iNumber As Integer
Dim iCount As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumero, "Esta é unha nova liña de texto"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "All files will be closed",0,"Error"
End Sub

Precisamos da súa axuda!