FreeFile Function

Devolve o seguinte número de ficheiro dispoñíbel para abrir un ficheiro. Utilice esta función para abrir un ficheiro usando un número que non estea en uso por un ficheiro aberto.

Sintaxe:


FreeFile

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetros:

Esta función só pode usarse inmediatamente antes dunha instrución Open. FreeFile devolve o seguinte número de ficheiro dispoñíbel, mais non o reserva.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

67 Demasiados ficheiros

Exemplo:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "First line of text"
  Print #iNumber, "Another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Precisamos da súa axuda!