Fundamentos

Esta sección fornece os fundamentos para traballar co Basic do LibreOffice.

O código do Basic do LibreOffice está baseado en subrutinas e funcións especificadas entre seccións sub...end sub e function...end function. Cada Sub ou Function pode chamar outras Sub e Function. Tendo coidado en escribir código xenérico para as Sub e Function, probabelmente se podan reutilizar noutros programas. Consulte tamén Procedementos e funcións.

Icona Nota

Aplícanse algunhas restricións nos nomes das variábeis públicas, subs e funcións. Non se pode usar o mesmo nome dun dos módulos da mesma biblioteca.


Que é un método?

Sub é unha abreviatura de subrutina, que se usa para xestionar unha tarefa determinada dentro dun programa. As subs empréganse para dividir unha tarefa en procedementos individuais. Ao dividir en procedementos e subprocedementos mellórase a lexibilidade e redúcese a tendencia a cometer erros. Unha sub posibelmente toma varios argumentos como parámetros mais non devolve ningún valor á sub ou función que a chamou, por exemplo:

FacerAlgoCosValores(OMeuPrimeiroValor,OMeuSegundoValor)

Que é unha función?

A function is essentially a sub, which returns a value. You may use a function at the right side of a variable declaration, or at other places where you normally use values, for example:

OMeuSegundoValor = AMiñaFunción(OMeuPrimeiroValor)

Variábeis globais e locais

As variábeis globais son válidas para os métodos e funcións dun módulo. Decláranse no inicio dun módulo, antes de comezar o primeiro método ou función.

As variábeis declaradas dentro dun método ou función só son válidas dentro dese método ou función e substitúen as variábeis globais e locais co mesmo nome provenientes de métodos ou funcións superiores.

Estrutura

After separating your program into procedures and functions (Subs and Functions), you can save these procedures and functions as files for reuse in other projects. LibreOffice Basic supports Modules and Libraries. Subs and functions are always contained in modules. You can define modules to be global or part of a document. Multiple modules can be combined to a library.

You can copy or move subs, functions, modules and libraries from one file to another by using the Macro dialog.

Precisamos da súa axuda!