Executando programas en Python dende Basic

É posíbel invocar scripts en Python desde as macros en Basic do LibreOffice, co que se obteñen funcionalidades valiosas, como:

tip

Recoméndase unha exposición razoábel ao Basic do LibreOffice e ás funcionalidades da súa Interface de Programación de Aplicacións (API) con antelación á realización de chamadas inter-linguaxes do Basic a Python, JavaScript ou calquera outro motor de scripts.


Recuperar scripts en Python

Os scripts en Python poden ser persoais, compartidos ou incorporados aos documentos. Para executalos, o Basic do LibreOffice precisa coñecer onde están situados os scripts en Python. Localizar os obxectos UNO compatíbeis coa interface com.sun.star.script.provider.XScript permite a execución de scripts en Python:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       ''' Obter o obxeto do programa en Python antes da execución
       ' Parámetros:
       '  macro  : como "library/module.py$macro" ou "module.py$macro"
       '  posición: como «documento», «compartir», «usuario» ou ENUM(eración)
       ' Resultado:
       '  Atopado o servizo com.sun.star.script.provider.XScript UNO'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp As Object 'compatible con com.sun.star.script.provider.XScriptProvider
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUNOService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Executando programas en Python

The LibreOffice Application Programming Interface (API) Scripting Framework supports inter-language script execution between Python and Basic, or other supported programming languages for that matter. Arguments can be passed back and forth across calls, provided that they represent primitive data types that both languages recognize, and assuming that the Scripting Framework converts them appropriately.

Sintaxe

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Array(), in_outs, Array()) ' in_out é unha matriz

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Exemplos de programas incrustados

Os subprogramas ComputerName e GetFilelen executan os seus equivalentes en Python, usando a función previamente citada GetPythonScript. Non se describe o control de excepcións.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Permitense propiedades
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '''Nome do ordenador'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '''Tamaño do arquivo en octetos'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED As String ' Programa do documento
       ISPERSONAL As String ' Programa do usuario
       ISSHARED As String ' macro do LibreOffice
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "document" ' Programa do documento
         .ISPERSONAL = "user" ' Programas do usuario
         .ISSHARED = "share" ' macro do LibreOffice
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

Execútanse dous módulos diferentes de Python. Poden estar incrustados no documento actual ou estar gardados no sistema de ficheiros. Non se comproban os tipos dos parámetros por claridade:


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Exemplos de programas persoais ou compartidos

A forma de executar programas de Python persoais ou compartidos é igual á forma de executar programas incrustados. Os nomes das bibliotecas son enlazadas a cartafoles. Para obter as rutas no sistema de arquivos dos módulos do perfil do usuario e compartidos pódese facer da maneira descrita en Obter información da sesión. No seguinte exemplo os subprogramas OSName, HelloWorld e NormalizePath estan executando as correspondentes subrutinas en Python, usando a función GetPythonScript. Non se describe o control de excepcións.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Permitense propiedades
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''O nome das plataformas ten que ser "Linux", "Darwin" ou "Windows"'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''Mostra compartida en Python de LibreOffice'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Eliminar o '\..' innecesario da ruta'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Módulos oficiais de Python

O Python incrustado en LibreOffice ten moitas bibliotecas que pode aproveitar. Proveen un gran abano de ferramentas, por exemplo:

Precisamos da súa axuda!