Ohjattu raportin luonti - Lajittelun asetukset

Select the fields by which to sort the report. Fields can be sorted by up to four levels, each either ascending or descending. Grouped fields can only be sorted within each group.

Toiminnon käyttäminen:

Napsauta kohdetta Luo raportti ohjatulla toiminnolla tietokannan tiedostoikkunassa.


Lajitteluperuste

Select the first field by which to sort the report.

Lisälajitteluehto

Select an additional field by which to sort the report.

Nouseva

Sorts the field contents in ascending order.

Laskeva

Sorts the field contents in descending order.

Enemmän aiheesta: Ohjattu raportin luonti - Valitse raportin asettelu

Please support us!