Text Import

Määritetään tuontiasetukset välimerkein erotellulle tiedolle.

Toiminnon käyttäminen:

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).

Copy data to clipboard, then choose Edit - Paste Special - Paste Special (Calc).


Tuonti

Merkistö

Määritetään merkistö, jota käytetään tuotavassa tiedostossa.

Kieli

Määritetään tapa, jolla numeeriset merkkijonot tuodaan.

Jos kielenä on "Oletus" (CVS-tuonnissa) tai "Automaattinen" (HTML-tuonnissa), Calc käyttää sovelluksen oletuskieltä. Jos kieleksi on asetettu jokin tietty kieli, sitä käytetään numeeristen merkkijonojen tuonnissa.

HTML-asiakirjojen tuonnissa kielivalinta voi olla ristiriidassa yleisasetuksen Käytä luvuille maa-asetusta 'Englanti (Yhdysvallat)' kanssa. Kyseinen yleisasetus huomioidaan vain, jos kieleksi on valittu Automaattinen. Jos valitset jonkin tietyn kielen HTML-tuonnin valintaikkunassa, yleisasetusta ei huomioida.

Riviltä

Määritetään rivi, jolta tuonti aloitetaan. Rivit näkyvät esikatselualueella valintaikkunan alaosassa.

Erottimen asetukset

Määritetään, käytetäänkö erotinmerkkejä vai vakioleveyksiä aineiston jaotteluun.

Kiinteä leveys

Aineisto jaotellaan sarakekohtaisesti vakioleveyksisesti (sama merkkien lukumäärä). Kunkin sarakkeen leveys voidaan asettaa napsauttamalla esikatseluikkunan viivainta.

Erottimena

Valitaan erottimet, joita aineistolle käytetään.

Sarkain

Jaetaan sarkaimista aineisto sarakkeisiin.

Puolipiste

Jaetaan puolipistein erotellut tiedot sarakkeisiin.

Pilkku

Jaetaan pilkuin erotellut tiedot sarakkeisiin.

Väli

Jaetaan välilyönnein erotellut tiedot sarakkeisiin.

Muu

Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data.

Yhdistä erottimet

Yhdistetään peräkkäiset erottimet ja poistetaan tyhjät tietokentät.

Trim spaces

Removes starting and trailing spaces from data fields.

String delimiter

Select a character to delimit text data. You can also enter a character in the text box.

Muut valinnat

Asettaa eräitä muita vientiasetuksia.

Format quoted field as text

Kun tämä asetus on käytössä, kentät tai solut, joiden arvot ovat kokonaisuudessaan asetuksen mukaisten lainausmerkkien sisällä, tulkitaan tekstisoluiksi.

Tunnista erityiset numeromerkinnät

Kun tämä asetus on käytössä, Calc tunnistaa automaattisesti kaikki numeeriset muodot, mukaan lukien päivämäärät, kellonajat ja tieteelliset numeromerkinnät.

Valittu kieli vaikuttaa numeeristen merkintöjen tunnistukseen, sillä eri kielialueilla on käytössä erilaisia merkintätapoja tällaisille merkinnöille.

Kun tämä asetus ei ole käytössä, Calc tunnistaa numeerisista merkinnöistä vain desimaaliluvut. Muut, mukaan lukien tieteellisellä esitystavalla esitetyt luvut, tuodaan tekstinä. Desimaaliluvuksi tulkitaan merkkijono, jossa on 0-9 numeroa, tuhaterottimia ja desimaalierotin. Tuhat- ja desimaalierottimet riippuvat valitusta kieliasetuksesta.

Skip empty cells

Available when using Paste Special: when this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

In Text to Columns conversion, if cell content begins with a separator and this option is disabled, then first column will be emptied.

Evaluate formulas

Determines whether formula expressions starting with a = equal sign character are to be evaluated as formulas or imported as textual data. If checked evaluate formulas on input. Otherwise formulas are input as text.

Kentät

Aineisto näkyy sarakkeisiin jaettuna.

Saraketyyppi

Esikatseluikkunasta valitaan sarake ja valitaan sille tuotaessa käytettävä tiedon tyyppi. Vaihtoehdot on esitetty taulukkona alla.

Tyyppi

Toiminto

Vakio

LibreOffice määrittää tyypin.

Teksti

Tuotu tieto tulkitaan tekstiksi.

Päivämäärä (PKV)

Käytetään päivämäärämuotoa (päivä, kuukausi, vuosi) sarakkeeseen tuotuun tietoon.

Päivämäärä (KPV)

Käytetään päivämäärämuotoa (kuukausi, päivä, vuosi) sarakkeeseen tuotuun tietoon.

Päivämäärä (VKP)

Käytetään päivämäärämuotoa (vuosi, kuukausi, päivä) sarakkeeseen tuotuun tietoon.

Englanti (USA)

Desimaalipisteellinen luku hyväksytään lukuarvoksi järjestelmän kieliasetuksista riippumatta. Pisteellisen luvun mahdollisia lukumuotoiluja ei käytetä. Vakio-muotoilua käytetään, mikäli amerikanenglannin merkintöjä ei ole.

Piilota

Sarakkeen tietoja ei tuoda.


Kun sarakkeelle valitaan joku päivämäärämuotoiluista (PKV), (KPV) tai (VKP) ja numerot ovat peräkkäin ilman päivämäärän erottimia, luvut tulkitaan taulukossa alla esitetyllä tavalla.

Numeroiden lukumäärä

Päivämäärän muotoilu

6

Kaksi numeroa käytetään päivälle, kuukaudelle ja vuodelle, tyyppivalinnan määräämässä järjestyksessä.

8

Neljä numeroa käytetään vuosiluvulle, kaksi sekä kuukaudelle että päivälle, tyyppivalinnan määräämässä järjestyksessä.

5 tai 7

Kuten 6 tai 8 numeron kanssa, mutta ensimmäisessä osassa on yksi numero vähemmän. Tämä poistaa etunollan kuukausista ja päivistä.


tip

Kun etunollat halutaan jättää näkyviin tuotuun aineistoon, esimerkiksi puhelinnumeroihin, käytetään "Teksti"-muotoilua sarakkeelle.


Esikatselu

Shows how the imported text will look after it is separated into columns. To apply a format to a column when it is imported, click a column and select a Column type. When you select a Column type, the column heading displays the applied format.

Kun käytetään kiinteää leveyttä tuotavan tiedon jakamiseen sarakkeiksi, napsautetaan esikatselun viivainta rajojen asettamiseksi.

Please support us!