Yleissanasto

Yleissanastossa on selitykset joillekin yleisimmille LibreOffice-termeille.

Sanastoa voi käyttää missä tahansa LibreOffice-sovelluksessa esiintyvän tuntemattoman käsitteen selventämiseen.

Kohdevalikko

To activate the context menu of an object, first click the object with the mouse button to select it, and then, . Some context menus can be called even if the object has not been selected. Context menus are found just about everywhere in LibreOffice.

ASCII

ASCII on lyhennys sanoista American Standard Code for Information Interchange (tiedonvälityksen amerikkalainen koodinormi). ASCII on henkilökohtaisten tietokoneiden näyttökirjasimien merkistö. Se koostuu 128 merkistä, joihin kuuluu kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja symboleja. Laajennettu ASCII-merkistö koostuu 256 merkistä. Jokaiselle merkille on oma numeronsa, jota kutsutaan ASCII-koodiksi.

HTML-sivuilla vain 7-bittisen ASCII-merkistön merkit tulevat suoraan näkyviin. Muut merkit, kuten pohjoismaiset å,ä ja ö, esitetään erillisellä koodilla. Sivua kirjoitettaessa voidaan kuitenkin käyttää laajennettua ASCII-merkistöä: LibreOffice-vientisuodatin suorittaa tarvittavan muunnoksen.

Askelluspainike

  1. Lomakkeen ohjausobjekteissa askelluspainike on numero-, valuutta- päivämäärä- tai aikakentän ominaisuus. Jos "Askelluspainike"-ominaisuus on sallittu, kentässä näkyy kaksi nuolisymbolia, jotka osoittavat eri suuntiin, joko pysty- tai vaakasuunnassa.

  2. In the Basic IDE, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols.

You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the Up Arrow or Down Arrow symbols on the spin button. On the keyboard you can press the Up Arrow and Down Arrow keys to increase or reduce the value. You can press the Page Up and Page Down keys to set the maximum and minimum value.

If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a measurement unit, for example, 1 cm or 5 mm, 12 pt or 2".

Bézier-objekti

Ranskalaisen matemaatikko Pierre Bézier kehittämä Bézier-käyrä on matemaattisesti määritelty käyrä, jota käytetään kaksiulotteisissa graafisissa sovelluksissa. Käyrä määritellään neljän pisteen avulla: alkupiste, loppupiste ja kaksi erillistä välipistettä. Bézier-objekteja muokataan siirtämällä näitä pisteitä hiirellä.

DDE

Lyhenne DDE tulee sanoista "Dynamic Data Exchange," (dynaaminen tiedonvaihto). Se on edeltänyt OLE:a, " Object Linking and Embedding" (objektien linkittäminen ja upottaminen). Käytettäessä DDE:ä objektit linkitetään tiedostoviittauksilla, mutta niitä ei upoteta.

DDE-linkki luodaan seuraavasti: valitaan solut Calc-laskentataulukosta, kopioidaan ne leikepöydälle ja valitaan toinen laskentataulukko ja avataan Muokkaa - Liitä määräten -valintaikkuna. Valitaan Linkkinä-vaihtoehto, jotta sisältö lisättäisiin DDE-linkkinä. Kun linkki aktivoivaan, lisätty solualue luetaan alkuperäisestä tiedostosta.

Focus

In a form document, a control must receive focus from the user in order to become active and perform its tasks. For example, users must give focus to a text box in order to enter text into it.

There are several ways to give focus to a control:

Half-width and Full-width Characters

Half-width and full-width are properties used to differentiate characters used by some East Asian languages and scripts, mainly Chinese, Japanese, and Korean (CJK).

The Han characters, Hiragana and Katakana characters, as well as Hangul characters used by these scripts are usually of square shape, and on fixed-width (monospace) display they occupy space of two Latin/ASCII characters. They are therefore called full-width characters, while the letters in Latin alphabet, digits, and punctuation marks included in ASCII character set are called half-width characters.

For historical reasons, a set of square-shaped Latin letters, digits, and punctuation marks are also defined and used in CJK typography, in addition to or in place of their half-width counterparts. They are called full-width forms. Similarly, there are also half-width forms of the usually full-width Katakanas and Hangul Jamos, and they have narrower shapes instead of square ones. A character's half-width and full-width forms are essentially two ways of writing the same character, just like uppercase and lowercase forms of Latin alphabet. LibreOffice supports conversion between half-width and full-width, as well as ignoring width difference when matching text strings.

IME

IME tulee sanoista 'Input Method Editor'(syöttömenetelmän muokkain). Ohjelma mahdollistaa eri suuntiin kirjoitettavien CTL-merkistöjen kirjoittamisen vakionäppäimistöltä.

Ikkunoiden kiinnittäminen

Some windows in LibreOffice, for example the Styles window and the Navigator, are "dockable" windows. You can move these windows, re-size them or dock them to an edge. On each edge you can dock several windows on top of, or alongside each other; then, by moving the border lines, you can change the relative proportions of the windows.

To undock and re-dock, holding down the key, double-click a vacant area in the window. In the Styles window, you can also double-click a gray part of the window next to the icons, while you hold down the key.

Ikkunoiden kiinnittäminen (Automaattinen piilotus)

Jokaisessa ikkunan reunassa, johon toinen ikkuna on kiinnitetty, näkyy painike, josta ikkuna voidaan tuoda esille tai piilottaa.

JDBC

Javan tietokantarajapintaa, JDBC API, voi käyttää LibreOffice-ohjelmistosta tietokantaan kytkeytymisessä. JDBC-ohjaimet on kirjoitettu Java-ohjelmointikielellä ja ne ovat alustasta riippumattomia.

Laajennettu tekstiasettelu (CTL)

Kielissä, joissa on laajennettu tekstiasettelu, on kaikki tai osa seuraavista ominaisuuksista:

Nykyään LibreOffice tukee hindiä, thaita, hepreaa ja arabiaa CTL-kielinä.

Enable CTL support using - Languages and Locales - General.

Leski- ja orporivit

Lesket ja orvot ovat historiallisia typografisia termejä. Leski viittaa lyhyeen riviin kappaleen lopussa, joka tulostettaessa joutuu seuraavan sivun alkuun. Orpo on vastakohtaisesti kappaleen ensimmäinen rivi, joka tulostuu yksin edellisen sivu loppuun. LibreOffice-tekstiasiakirjassa nämä tapaukset voidaan estää kappaletyylissä. Kun esto asetetaan, voidaan määrittää kappaleen rivien vähimmäismäärä, joka jätetään yhdessä sivulla.

Linkki

The External Links command is found in the Edit menu. The command can only be activated when at least one link is contained in the current document. When you insert a picture, for example, you can either insert the picture directly into the document or insert the picture as a link.

Kun objekti lisätään suoraan asiakirjaan, asiakirjan koko kasvaa (vähintään) objektin tavumäärällä. Asiakirja voidaan tallentaa ja sitten avata toisella tietokoneella ja lisätty objekti on edelleen samassa asemassa asiakirjassa.

Kun lisätään objekti linkkinä, vain tiedostonimen viite lisätään. Asiakirjan tiedostokoko kasvaa vain polun ja tiedostonimen vaatiman tilan verran. Kun asiakirja avataan toisella tietokoneella, linkitetty tiedosto pitää kuitenkin olla täsmälleen samassa asemassa tässäkin koneessa, niin kuin viite osoittaa, että asiakirjan objekti olisi nähtävissä.

Use Edit - External Links to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly.

Muotoilu

Muotoilu viittaa tekstin ulkoasulliseen asetteluun, kun käytetään tekstinkäsittely- tai DTP-ohjelmaa. Tähän kuuluu arkin valinta, marginaalit, fontit ja fonttitehosteet, kuin myös sisennykset ja välistys. Teksti voidaan muotoilla joko suoraan tai tyylein, joita LibreOffice tarjoaa.

Muotoilu suoraan ja tyylien kera

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Numeral System

A numeral system is determined by the number of digits available for representing numbers. The decimal system, for instance is based on the ten digits (0..9), the binary system is based on the two digits 0 and 1, the hexadecimal system is based on 16 digits (0...9 and A...F).

ODBC

ODBC-tietokantarajapinta (Open Database Connectivity) on yhteyskäytäntönormi, jonka mukaisesti sovellukset voivat käyttää tietokantajärjestelmiä. Kyselykielenä käytetään rakenteellista SQL:ää. LibreOffice-ohjelmistossa määritetään jokaisen tietokannan osalta, käytetäänkö siinä SQL-komentoja kysely suorittamiseen. Vaihtoehtona on käyttää vuorovaikutteista apua, jolla kysely määritetään hiiren napsautuksilla. LibreOffice muuntaa sitten kyselyn SQL-kielelle.

OLE

OLE-objektit voidaan linkittää kohdeasiakirjaan, tai ne voidaan myös upottaa. Upottaminen lisää objektin kopion ja lähdeohjelman tietoja kohdeasiakirjaan. Kun objektia muutetaan, lähdeohjelma aktivoidaan yksinkertaisesti objektin kaksoisnapsautuksella. (Object Linking and Embedding = objektin linkittäminen ja upottaminen)

If an OLE object is linked to a target document, then the target document must be available in the location specified in the link. Deleting or moving the target document will make it impossible to open the linked OLE object. You can use the Save URLs relative to file system option in the General section of Load/Save Options to configure your system to save links relative to your filesystem.

Objekti

Objekti on näytön elementti, jossa on tietoa. Se voi olla tiettyyn sovelluksen liittyvää tietoa, kuten teksti tai kuvat.

Objektit ovat itsenäisiä, eivätkä vaikuta toisiinsa. Jokaiseen tietoa sisältävään objektiin voi käyttää tiettyjä komentoja. Esimerkiksi, graafiselle objektille on kuvankäsittelykomentoja ja laskentataulukossa on laskentakomentoja.

OpenGL

OpenGL on 3D-grafiikka-kieli, jonka alkuperäinen kehittäjä on SGI (Silicon Graphics Inc). Kielestä on kaksi yleisesti käytettyä murretta: Microsoft OpenGL, joka on kehitetty Windows NT -käyttöön ja Cosmo OpenGL, jonka valmistaja on SGI. Viimeksi mainittu murre edustaa itsenäistä grafiikka-kieltä, joka sopii kaikille alustoille kaikenlaisiin tietokoneisiin. Sitä voidaan käyttää jopa koneissa, joista puuttuu 3D-grafiikkaan erikoistunut laitteisto.

PNG

PNG, 'Portable Network Graphics', on tietokonegrafiikan eräs tiedostomuoto. Tiedostot pakataan valinnaisen pakkauskertoimen mukaisesti ja PNG-tiedostot pakataan, päinvastoin kuin JPG-tiedostomuodossa, aina tietoa hävittämättä.

Parivälistys

Parivälistys tarkoittaa kirjainparin välien säätöä. Pyrkimyksenä on tekstin yleisilmeen kohentaminen.

Parivälistyksen taulukoissa on tieto siitä, mitkä kirjain parit tarvitsevat enemmän välistystä. Nämä taulukot ovat yleensä fonttien osana.

Perusavain

Perusavain toimii tietokannan tietueiden yksilöivänä tunnistekenttänä. Yksilöivää tietokantatietueen tunnistusta käytetään relaatiotietokannoissa, tietojen hakemiseksi toisista tauluista. Jos perus- eli pääavaimeen viitataan toisesta taulusta, sitä kutsutaan silloin viiteavaimeksi.

LibreOffice-ohjelmistossa perusavain määritellään taulun suunnittelunäkymässä valitsemalla sopiva komento valitun kentän riviotsikon kohdevalikosta.

RTF

RTF-tiedostomuoto, 'Rich Text Format', on kehitetty tekstitiedostojen siirtämiseen. Erityspiirre on, että muotoilu on muunnettu suoraan luettavaksi teksti-informaatioksi. Valitettavasti, verrattaessa toisiin tiedostomuotoihin, RTF tuottaa suhteellisen suuret tiedostot (kuvitettuina).

Relaatiotietokanta

Relaatiotietokanta on kokoelma aineiston osia, jotka on järjestetty joukkoon muodoltaan määriteltyjä tauluja. Näistä tietoa voidaan hakea tai koota monin eri tavoin, ilman että on tarvetta järjestää tietokannan tauluja uudelleen.

Relaatiotietokannan hallintajärjestelmä (RDBMS) on ohjelma, joka suo mahdollisuudet luoda, päivittää ja hallinnoida relaatiotietokantaa. RDBMS vastaanottaa SQL-lauseet, jotka käyttäjä on kirjoittanut tai jotka sisältyvät sovellusohjelmaan ja tietokanta luodaan tai päivitetään niillä, tai ne suorittavat haun kannasta.

Hyvä esimerkki relaatiotietokannasta saadaan tietokannasta, joka koostuu asiakas-, osto- ja laskutauluista. Laskutaulussa ei ole ollenkaan varsinaisia asiakas- tai ostotietoja; sen sijaan taulussa on linkki, tai relaatio, vastaaviin asiakas- ja ostotaulun tietueisiin (esimerkiksi, tietueen asiakasID-kenttään asiakastaulussa).

Rivirekisteri

In LibreOffice, the register-true feature is called Page line-spacing.

Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other.

Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.

SQL

SQL-kieltä, 'Structured Query Language', käytetään tietokantakyselyjen tekemiseen. LibreOffice-ohjelmistossa voidaan kysely muotoilla joko SQL:ällä tai vuorovaikutteisesti hiirellä.

SQL-tietokanta / SQL-palvelin

SQL-tietokanta on tietokantajärjestelmä, jossa on SQL-käyttöliittymä. SQL-tietokantoja käytetään usein asiakas/palvelin-verkoissa, joissa eri asiakkaat käyttävät keskuspalvelinta (esimerkiksi SQL-palvelinta). Siksi käytetään myös nimitystä SQL-palvelintietokannat tai vain lyhyesti SQL-palvelimet.

LibreOffice-ohjelmistoon voidaan yhdistää ulkoisia SQL-tietokantoja. Nämä voivat sijaita käyttäjän kovalevyllä tai verkossa. Toiminnot välittää ODBC, JDBC tai kannan oma ajuri, joka on integroitu LibreOffice-ohjelmistoon.

Suhteellinen ja absoluuttinen tallennustapa

In various dialogs (for example, Tools - AutoText) you can select whether you want to save files relatively or absolutely.

Jos valitaan suhteellinen tallennustapa, asiakirjan upotetut kuvat ja muut objektit tallennetaan suhteessa asemaan tiedostojärjestelmässä. Tässä tapauksessa sillä ei ole merkitystä, minne viitattu hakemistorakenne on tallennettu. Tiedostot löytyvät paikasta riippumatta, kunhan viittaus on samalle asemalle tai taltiolle. Tällä on merkitystä, jos asiakirjaa avataan toisissa tietokoneissa, joissa voi olla täysin erilainen hakemistorakenne, asema- tai taltionimet. Suhteellista tallennusta suositellaan myös, kun halutaan luoda hakemistorakenne Internet-palvelimelle.

Kun käytetään absoluuttista tallentamista, kaikki viittaukset muihin tiedostoihin määräytyvät myös absoluuttisiksi, perustuen vastaavaan asemaan, taltioon tai juurihakemistoon. Etuna tässä on se, että viitteitä sisältävä asiakirja voidaan siirtää toiseen hakemistoon tai kansioon ja viittaukset säilyvät kelvollisina.

Please support us!