Asteikko

Hallitaan X- ja Y-akseleiden asteikkojakoa.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Muotoilu - Akselit - Y-akseli - Asteikko -välilehti (Kaaviot)


LibreOffice skaalaa oletuksena y-akselin arvojen optimaalista esitystä varten.

Erityisiä esitystapoja varten käyttäjä voi muuttaa akselin skaalausta. Esimerkiksi näytetään vain pylväiden yläosat säätämällä nollakohtaa.

Asteikko

Tässä osiossa voidaan asettaa akseleiden asteikkojakoa. Asetettavissa ovat ominaisuudet: vähintään, enintään, pääväli, jakoviivojen määrä ja vertailuarvo.

Vähintään

Määritetään alaraja-arvo, josta akseli alkaa.

Enintään

Määritetään yläraja-arvo, johon akseli päättyy

Pääväli

Määritetään asteikon pääasiallinen jakoväli. Asteikon jakoväli ei voi olla suurempi kuin arvojen vaihteluväli.

Jakoviivojen määrä

Määritetään asteikon toissijainen jakoväli.

Vertailuarvo

Määritetään arvon sijainti akselilla.

Automaattinen

Automaattinen-merkintä on poistettava, että asetusarvoja voisi muuttaa.

Huomautus-kuvake

Piirre ei sovi kaikissa tilanteissa, koska asteikko ei skaalaudu arvojen muuttuessa.


Logaritmiasteikko

Määritetään logaritminen asteikkojako.

Huomautus-kuvake

Tätä piirrettä voi käyttää, kun arvojen keskinäiset erot ovat suuria. Logaritmiasteikolla viivasto on tasavälinen, mutta arvojen erot kymmenkertaistuvat siirryttäessä välistä toiseen.


Käänteinen suunta

Määritetään, kummassa päässä akselia esitetään pienemmät ja kummassa suuremmat arvot. Rastiton tila vastaa tavanomaista matemaattista esitystä. Karteesisessa koordinaatistossa tämä tarkoittaa, että x-akselilla pienemmät arvot ovat vasemmalla ja y-akselilla pienemmät arvot esitetään alhaalla. Napakoordinaatistossa oletus on, että kulma-akselilla arvot kasvavat vastapäivään ja sädeakselilla sisältä ulospäin.

Tyyppi

Joillekin akselityypeille käyttäjä voi valita muodoksi tekstin tai päivämäärän tahi antaa ohjelman tunnistaa tyyppi. "Päivämäärä"-tyypille on valittavissa seuraavat vaihtoehdot.

Pienin ja suurin arvo näytetään asteikon päissä.

Tarkkuus voidaan asettaa esittämään arvovälit päivinä, kuukausina tai vuosina .

Pääväli voidaan asettaa kattamaan tietty määrä päiviä, kuukausia tai vuosia

Jakoväli voidaan asettaa kattamaan tietty määrä päiviä, kuukausia tai vuosia.

Please support us!