InStr Function

InStr palauttaa merkkijonon sijainnin toisessa merkkijonossa.

Funktio palauttaa sijainnin, josta osuma löytyi. Jos merkkijonoa ei löydetä, Instr-funktio palauttaa arvon 0.

Syntaksi:


InStr ([alku1 As Long,]) teksti1 As String, teksti2 As String[, vertaa])

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Alku1: numeerinen lauseke, joka tarkoittaa sitä sijaintia merkkijonossa, josta määrätyn osamerkkijonon etsintä aloitetaan. Jos parametri jätetään pois, etsintä alkaa merkkijonon ensimmäisestä merkistä. Suurin sallittu arvo on 65535.

Teksti1: merkkijonolauseke, josta haetaan.

teksti2: etsittävä merkkijonolauseke.

Vertaa: valinnainen numeerinen lauseke, joka määrittää vertailun tyypin. Parametri voi saada arvon 0 tai 1. Oletusarvo 1 määrittää vertailun, joka ei huomioi suur- ja pienaakkosten eroa. Arvo 0 määrää binäärisen vertailun, joka erottelee SUUR- ja pienaakkoset.

Ajonaikaisen virheen välttämiseksi vertaa-parametriä ei tule käyttää, jos ensimmäinen parametri on jätetty pois.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Please support us!