InStr Function

InStr palauttaa merkkijonon sijainnin toisessa merkkijonossa.

Funktio palauttaa sijainnin, josta osuma löytyi. Jos merkkijonoa ei löydetä, Instr-funktio palauttaa arvon 0.

Syntaksi:


InStr ([alku1 As Long,]) teksti1 As String, teksti2 As String[, vertaa])

Palautusarvo:

Integer

Parametrit:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Teksti1: merkkijonolauseke, josta haetaan.

teksti2: etsittävä merkkijonolauseke.

Vertaa: valinnainen numeerinen lauseke, joka määrittää vertailun tyypin. Parametri voi saada arvon 0 tai 1. Oletusarvo 1 määrittää vertailun, joka ei huomioi suur- ja pienaakkosten eroa. Arvo 0 määrää binäärisen vertailun, joka erottelee SUUR- ja pienaakkoset.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Please support us!