Muuttujat

Oheiset lauseet ja funktiot ovat käytettävissä muuttujiin vaikutettaessa. Näitä funktioita käytetään muuttujien määrittelyyn ja niiden tyypin muuttamiseen tai määrittämiseen.

CCur Function

Ccur muuntaa merkkijonolausekkeen numeeriseksi tai valuuttalausekkeeksi. Paikalliset asetukset otetaan huomioon desimaalierottimessa ja valuuttasymboleissa.

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

CDate Function

Muunnetaan mikä tahansa merkkijono- tai numeerinen lauseke päivämääräarvoksi.

CDec Function

Muunnetaan merkkijono- tai numeerinen lauseke desimaalilausekkeeksi.

CDbl Function

CDbl muuntaa numeerisen tai merkkijonolausekkeen kaksoistarkkuuden liukuluvuksi (double).

CInt Function

Muunnetaan mikä tahansa merkkijono- tai numeerinen lauseke kokonaisluvuksi.

CLng Function

Muunnetaan mikä tahansa merkkijono- tai numeerinen lauseke pitkäksi kokonaisluvuksi.

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

CSng Function

Csng muuntaa merkkijono tai numeerisen lausekkeen perustarkkuuden liukuluvuksi (single)

CStr Function

CStr muuntaa mikä tahansa numeerisen lausekkeen merkkijonolausekkeeksi.

CVar Function

Muunnetaan merkkijono- tai numeerinen lauseke variant-lausekkeeksi.

CVErr Function

CVErr muuntaa merkkijono- tai numeerisen lausekkeen variant-lausekkeeksi, joka on alityyppiä "Error".

DefBool Statement

Jos tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty, DefBool-lause asettaa muuttujan oletustietotyypin alkukirjainten perusteella.

DefCur Statement

DefCur-lause asettaa muuttujan tietotyyppi kirjainalueen mukaiseksi, mikäli tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty.

DefDate Statement

DefDate-lause asettaa muuttujan tietotyyppi kirjainalueen mukaiseksi, mikäli tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty.

DefDbl Statement

Asetetaan muuttujan tietotyyppi kirjainalueen mukaiseksi, mikäli tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty.

DefErr Statement

DefErr-lause asettaa muuttujan tietotyyppi kirjainalueen mukaiseksi, mikäli tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty.

DefInt Statement

Asetetaan muuttujan tietotyyppi kirjainalueen mukaiseksi, mikäli tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty.

DefLng Statement

Asetetaan muuttujan tietotyyppi kirjainalueen mukaiseksi, mikäli tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty.

DefObj Statement

Asetetaan muuttujan tietotyyppi kirjainalueen mukaiseksi, mikäli tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty.

DefSng Statement

DefSng-lause asettaa muuttujan tietotyyppi kirjainalueen mukaiseksi, mikäli tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty.

DefStr Statement

DefStr-lause asettaa muuttujan tietotyyppi kirjainalueen mukaiseksi, mikäli tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty.

DefVar Statement

Asetetaan muuttujan tietotyyppi kirjainalueen mukaiseksi, mikäli tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty.

Dim Statement

Declares variables or arrays.

ReDim Statement

Declares or redefines variables or arrays.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

IsArray Function

IsArray tutkii, onko muuttuja taulukko.

IsDate Function

IsDate testaa, voidaanko numeerinen tai merkkijonolauseke muuntaa Date-muuttujaksi (päivämääräksi).

IsEmpty Function

IsEmpty tutkii, onko variant-muuttujan sisältö tyhjä-arvo. Se ilmaisee, ettei muuttujaa ole alustettu.

IsError Function

Testataan, onko muuttujassa virhearvo.

IsNull Function

IsNull testaa, onko variant-muuttujassa erityinen Null-arvo, joka kertoo, että muuttuja ei sisällä tietoa.

IsNumeric Function

IsNumeric tutkii, onko lauseke luku. Jos lauseke on luku, funktio palauttaa arvon True (tosi), muutoin funktio palauttaa arvon False (epätosi).

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

LBound Function

LBound palauttaa taulukon indeksien alarajan.

UBound Function

UBound palauttaa taulukon indeksien ylärajan.

Let Statement

Annetaan muuttujalle arvo.

Array Function

Array palauttaa Variant-tyypin taulukon alkioiden kera.

DimArray Function

DimArray palauttaa Variant-tyypin taulukon.

Erase Statement

Erase poistaa kiinteäkokoisten taulukoiden alkioiden sisällöt ja vapauttaa muuttavakokoisten taulukoiden käyttämän muistin.

Option Base Statement

Option Base -lause määrittää, onko taulukkoindeksien alarajan oletus 0 vai 1.

Option Explicit Statement

Option explicit -lauseella määrätään nimenomainen esittely jokaiselle ohjelmakoodin muuttujalle Dim-lauseella.

Public Statement

Public-lauseella asetetaan muuttuja tai taulukko moduulitasolla (ei siis proseduurin tai funktion sisällä), niin että esitelty muuttuja tai taulukko kelpaa kaikissa kirjastoissa ja moduuleissa.

Global keyword

Global-lauseella asetetaan muuttuja tai taulukko globaalilla tasolla (siis ei proseduurin tai funktion sisällä), niin että esitelty muuttuja tai taulukko kelpaa kaikissa kirjastoissa ja moduuleissa senhetkisen istunnon ajan.

Static Statement

Static-lauseella määritellään muuttuja tai taulukko proseduuritasolla proseduurin tai funktion sisällä, niin että muuttujan tai taulukon arvot jäävät voimaan proseduurista tai funktiosta poistuttaessa. Dim-lauseen käytännöt ovat myös voimassa.

TypeName Function; VarType Function

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

FindObject Function

FindObject tekee mahdolliseksi objektin osoittamisen ajonaikaisesti merkkijonoparametrilla objektin nimen kautta.

FindPropertyObject Function

FindPropertyObject tekee mahdolliseksi objektien osoittamisen ajonaikaisesti merkkijonoparametreilla, joissa käytetään objektien nimiä.

Optional (in Function Statement)

Optional-määre tekee mahdolliseksi määritellä parametri, joka välitetään funktioon valinnaisesti.

IsMissing Function

IsMissing tutkii, onko funktiota kutsuttu valinnaisin parametrein.

HasUnoInterfaces Function

HasUnoInterfaces tutkii, tukeeko Basic Uno-olio tiettyjä Uno-rajapintoja.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

IsUnoStruct Function

IsUnoStruct palauttaa arvon True, jos annettu objekti on Uno-struktuuri.

Please support us!