On Error GoTo ... Resume Statement

Lause tekee mahdolliseksi virheen myöhemmin tapahtuessa virheenkäsittelyrutiiniin siirtymisen tai ohjelman jatkamisen.

Syntaksi:

On Error Statement diagram


On [Local] Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parametrit:

GoTo Rivitunnus1: jos virhe tapahtuu, on mahdollista siirtyä virheenkäsittelyn aliohjelmaan, joka alkaa riviltä "Rivitunnus1".

Resume Next: jos virhe tapahtuu, ohjelman suoritusta jatketaan virheen tapahtumislausetta seuraavasta lauseesta.

GoTo 0: virheenkäsittelijä ei ole toiminnassa kyseisessä proseduurissa.

Local: "On error" on kattavuudeltaan globaali ja säilyy aktiivisena, kunnes se korvautuu toisella "On error" -lauseella. "On Local error" on kutsuvaan rutiiniin rajoittuva. Lokaali virheenkäsittely saa etusijan aiempiin globaaleihin asetuksiin nähden. Kun kutsuneesta rutiinista poistutaan, lokaali virheenkäsittely lakkaa automaattisesti ja aiempin globaali asetus palautetaan, jos sellainen esiintyy.

On Error GoTo -lausetta käytetään vastamaan makrossa tapahtuneisiin virheisiin.

Esimerkki:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Tämä on tekstirivi."
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "All files will be closed", 0, "Error"
End Sub

Please support us!