Erl Function

Erl palauttaa sen rivin numeron, jolla virhe tapahtui ohjelmaa suoritettaessa.

Syntaksi:


Erl

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Huomautus-kuvake

Erl-funktio palauttaa vain rivinumeron, ei rivitunnusta (label).


Esimerkki:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler ' Määrätään virheenkäsittelyrutiinin rivitunnus
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Virheen aiheuttaa se, ettei tiedosto ole
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Virhe " & err & ": " & error$ + chr(13) + "rivillä : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Tapahtui virhe"
End Sub

Please support us!