Now Function

Now palauttaa jÀrjestelmÀkellon pÀivÀmÀÀrÀn ja ajan Date-tyyppisenÀ pÀivÀmÀÀrÀnÀ.

Syntaksi:


Now

Paluuarvo:

PÀivÀmÀÀrÀ

Esimerkki:


  Sub ExampleNow
      msgbox "Nyt on " & Now
  End Sub
note

The Now function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service.


Please support us!