Reset instrukzioa

Irekita dauden fitxategi guztiak ixten ditu eta fitxategi-buffer guztien edukia disko gogorrean idazten du.

Sintaxia:

Reset instrukzioaren diagrama


Reset

Adibidea:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Hau testuaren lerro berria da"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "Fitxategi guztiak itxiko dira", 0, "Errorea"
End Sub

Emaguzu laguntza!