Elkarrizketa-koadroen maneiatzailea sortzea

Gertaerei makroak esleitu edo gertaeren entzuleak sortu ondoren, elkarrizketa-koadroen maneiatzaileak erabili daitezke. Horien printzipioa da zaindu behar diren gertaerekin mapatuta egongo diren UNO gako-hitzak edo metodoak sortzea. Gertaeren maneiatzaileak vnd.sun.star.UNO:<method_name> protokoloaren bidez metodoak exekutatzeko ardura du. Onartutako metodo guztiak (baita erabiliko ez direnak ere) definitzea behar duten entzuleek ez bezala, elkarrizketa-koadroen maneiatzaileek bi metodo soilik behar dituzte kontroleko script gakotuen gainean.

Hurbilketa horren abantailak honakoak dira:

Mekanismo hori hemen dago azalduta Basic eta Python lengoaietarako, Access2Base dlgTrace elkarrizketa-koadroaren kopia inportatu bat erabilita. Salbuespenen maneiua eta lokalizazioa ez daude azalduta.

Elkarrizketa-koadroen metodoak esleitzea

Esportatu Access2Base dlgTrace elkarrizketa-koadroa eta inportatu MyLib aplikazio-liburutegira.

Elkarrizketa-koadroen editorearen kontrol-propietateen panelaren barruan, erabili 'Gertaerak' fitxa makroen esleipenak osagaien esleipenekin ordezteko, eta idatzi erabili nahi diren metodoen izenak:

Gertaerak esleitu zaizkien ekintzek vnd.sun.star.UNO: protokoloa aipatu behar dute.

Maneiatzailea sortzea

createDialogWithHandler metodoa, com.sun.star.awt.DialogProvider2 zerbitzukoa, elkarrizketa-koadroa eta haren maneiatzailea ezartzeko erabiltzen da. Maneiatzaileak com.sun.star.awt.XDialogEventHandler interfazea inplementatzeko ardura du.

warning

Osagaien metodo-izen guztiak esplizituki deklaratu behar dira elkarrizketa-koadroen maneiatzaile bat erabiltzean.


Python bidez

Adibide honetan, elkarrizketa-koadroa ordenagailuan dago.


   # -*- coding: utf-8 -*-
   from __future__ import unicode_literals
     
   import uno, unohelper
   from com.sun.star.awt import XDialogEventHandler
     
   _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider2"
     
   class Console(unohelper.Base, XDialogEventHandler):
     """ Access2Base kontsola-maneiatzailea """
     ''' hemendik moldatua: « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements », egilea: JM Zambon
     https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler '''
     def show(self):
       dialog = self.getDialog("MyLib.dlgTrace", embedded=True)
       dialog.Title = "Konsole"
       dialog.execute()
     
     def callHandlerMethod(self, dialog, event, method):
       if method == '_dump2File':
         event.Source.setLabel("dump requested")
         scr = getBasicScript(script="_DumpToFile", module="Trace",
           library='Access2Base')
         scr.invoke((event,), (), ())
       elif method == '_openHelp':
         _msgbox('Not yet implemented')
         dialog.endDialog(1)
       else:
         return False
     
     def getSupportedMethodNames(self):
       return ('_dump2File', '_openHelp')
     
     def getDialog(self, libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Sortu elkarrizketa-koadro bat bere kokalekutik """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location, self)
       return dlg
     
   
   # def getBasicScript() # see note
      
   def _msgbox(prompt='', title=''):
     ''' MsgBox itsusia '''
     import msgbox
     mb = msgbox.MsgBox(uno.getComponentContext())
     mb.addButton('Howdy')
     mb.show(prompt,0,title)
     
   def ConsoleHandler():
     Console().show()
     
   g_exportedScripts = (ConsoleHandler,)
     
   
note

Espero bezala, falta den onOkHasFocus metodoak salbuespen bat eragin du.


tip

Begiratu Python deiak LibreOffice Basic lengoaiari orria getBasicScript errutinaren deskribapenari buruzko eta lengoaien scriptgintza gurutzatuaren exekuzioaren xehetasunei buruzko informazioa jasotzeko.


LibreOffice Basic bidez

Adibide honetan, elkarrizketa-koadroa dokumentu batean kapsulatuta dago, eta ordenagailuan kokatuta egon daiteke.


   ' <MyLib>.<Handler> module
     
   Public Sub Console_Show()
     Dim dp as Object ' com.sun.star.awt.DialogProvider2
     Dim dialog As Object ' com.sun.star.awt.XDialog, com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     Dim eventHandler As Object ' com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     dp = CreateUnoService("com.sun.star.awt.DialogProvider2")
     dp.Initialize(Array(OsagaiHau)) ' dokumentuan kapsulatutako elkarrizketa-koadroa bada
     eventHandler = CreateUnoListener("Console_", "com.sun.star.awt.XDialogEventHandler")
     dialog = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:MyLib.dlgTrace?location=document", eventHandler)
     dialog.Title = "Konsole"
     dialog.execute()
   End Sub ' <Handler>.Console_Show()
     
   Private Function Console_callHandlerMethod(dialog as Object, _
       event As com.sun.star.document.DocumentEvent, _
       method As String) As Boolean
     ''' Intercept dialog events using .UNO protocol '''
     Console_callHandlerMethod = True
     Select Case method
       Case "_dump2File"
         event.Source.setLabel("dump requested")
         With GlobalScope.BasicLibraries
           If Not .IsLibraryLoaded("Access2Base") Then .LoadLibrary("Access2Base")
         End With
         Access2Base.Trace._DumpToFile
       Case "_openHelp" 
         MsgBox "Not yet implemented",0 , "Howdy"
         'dialog.endDialog(1) ordenagailuan oinarritutako elkarrizketa-koadroa bada
       Case Else : Console_callHandlerMethod = False
     End Select
   End Function ' <Handler>.Console_callHandlerMethod
     
   Private Function Console_getSupportedMethodNames()
     Console_getSupportedMethodNames = Array("_dump2File", "_openHelp")
   End Function ' <Handler>.Console _getSupportedMethodNames
     
   ' hemendik moldatua: « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » egilea: JM Zambon
   ' https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler
   
note

Espero bezala, falta den onOkHasFocus metodoak salbuespen bat sortu du.


Emaguzu laguntza!