Arvutused tekstidokumentides

Arvutustehte võib sisestada otse tekstidokumenti või tekstidokumendi tabelisse.

  1. Klõpsa dokumendis kohal, kuhu soovid arvutustehet sisestada, ja vajuta F2. Tabeli lahtris olles sisesta võrdusmärk =.

  2. Sisesta soovitud arvutus, nt =10000/12, ja seejärel vajuta klahvi Enter.

Võid ka klõpsata valemiriba ikoonil Valem ja seejärel valida valemi jaoks funktsiooni.

note

Writeri tekstitabelis lahtritele viitamiseks ümbritse lahtri või lahtrivahemiku aadress noolsulgudega. Kui soovid näiteks viidata mõnest teisest lahtrist lahtrile A1, sisesta =<A1>.


Cell Entries that Start with Equal Sign (=)

To make a table cell entry that starts with = sign, first enter a space, then the = sign, and then delete the space.

Palun toeta meid!