Arvuta

Arvutab valitud valemi ja kopeerib tulemuse lõikepuhvrisse.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Arvuta

+plussmärk


Keerukamate arvutustehete teostamine tekstidokumentides

Arvutuse teostamine ja tulemuse esitamine erinevates tabelites

Palun toeta meid!