Täpsemad arvutussätted

Määrab reeglid stringväärtuste teisendamisele arvväärtusteks, lahtriviideteks ning kuupäeva- ja ajaväärtusteks. See mõjutab sisseehitatud funktsioone nagu INDIRECT, mis eeldab viidet stringväärtusena, või kuupäeva- ja kellaajafunktsioone, mis eeldavad argumente stringväärtusena kohalikus või ISO 8601 vormingus.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - LibreOffice Calc - Valemid, jaotises Täpsemad arvutussätted klõpsa nuppu Üksikasjad.


Sisu teisendamine arvuks

Tekstivormingu teisendamine arvuks

See säte määrab, kuidas koheldakse tekstivormingus sisestatud arve aritmeetilistes tehetes või argumendina funktsioonis, mis eeldab arvu. Üheselt mõistetav teisendus on võimalik täisarvude puhul, sh eksponentkujul (nt 1e2 = 100), samuti ISO 8601 vormingus täispikalt koos eraldajatega välja kirjutatud kuupäevade ja kellaaegade puhul. Kümnenderaldajaga murdarvud või muus vormingus kuupäevad sõltuvad lokaadist ja seega nende teisendamisel saadav arvväärtus on lokaaditi erinev.

Tagastatakse viga #VALUE!: kui oodatud arvandmete asemel leitakse tekst, tagastatakse viga #VALUE!. Näide: "123,45" annab vea #VALUE!, aga 123,45 mitte.

Koheldakse nullina: kui oodatud arvandmete asemel leitakse tekst, käsitletakse seda arvuna 0. Näide: "123,45" koheldakse nullina, aga 123,45 mitte.

Convert only if unambiguous: If the text represents a valid and unambiguous numeric value, convert it. Example: "123.456" will generate a #VALUE! error because the text contains a separator, while "123456" will not.
See Converting Text to Numbers for details.

Teisendatakse ka lokaadist sõltuvad: arvuks teisendatakse ka väärtused, mis antud lokaadis on korrektsed. Näide: "123.45" on korrektne arv lokaatides, kus punkt on komakohtade eraldaja.

Tühja stringi koheldakse nullina

See säte määrab, kuidas koheldakse aritmeetilistes tehetes esinevat tühja stringi. Kui sätte "Tekstivormingu teisendamine arvuks" väärtus on kas "Tagastatakse viga #VALUE!" või "Koheldakse nullina", siis ei saa (siin) valida, kas tühja stringi arvuvormingusse teisendades tagastatakse veakood või koheldakse teda nullina. Muul juhul määrab see säte, kuidas tühje stringe koheldakse.

Viitesüntaks stringviidetes

Stringi parameetrites antud viidete parsimisel kasutatav valemisüntaks. See mõjutab sisseehitatud funktsioone nagu INDIRECT, milles viidet käsitletakse stringväärtusena.

Apply those settings to current document only

Mark this checkbox to apply the settings to the document only.

Palun toeta meid!