Täpsemad arvutussätted

Sets the rules for conversion from strings values to numeric values, string values to cell references, and strings values to date and time values. This affects built-in functions such as INDIRECT that takes a reference as a string value or date and time functions that takes arguments as string values in local or ISO 8601 formats.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali - LibreOffice Calc - Valemid, jaotises Täpsemad arvutussätted klõpsa nuppu Üksikasjad.


Sisu teisendamine arvuks

Tekstivormingu teisendamine arvuks

See säte määrab, kuidas koheldakse tekstivormingus sisestatud arve aritmeetilistes tehetes või argumendina funktsioonis, mis eeldab arvu. Üheselt mõistetav teisendus on võimalik täisarvude puhul, sh eksponentkujul (nt 1e2 = 100), samuti ISO 8601 vormingus täispikalt koos eraldajatega välja kirjutatud kuupäevade ja kellaaegade puhul. Kümnenderaldajaga murdarvud või muus vormingus kuupäevad sõltuvad lokaadist ja seega nende teisendamisel saadav arvväärtus on lokaaditi erinev.

Tagastatakse viga #VALUE!: kui oodatud arvandmete asemel leitakse tekst, tagastatakse viga #VALUE!. Näide: "123,45" annab vea #VALUE!, aga 123,45 mitte.

Koheldakse nullina: kui oodatud arvandmete asemel leitakse tekst, käsitletakse seda arvuna 0. Näide: "123,45" koheldakse nullina, aga 123,45 mitte.

Teisendatakse vaid üheselt mõistetavad: kui tekst kujutab korrektset ja üheselt mõistetavat arvväärtust, siis see teisendatakse arvuks. Näiteks "123.456" tekitab veakoodi #VALUE!, sest numbrite vahel on eraldusmärk, millel on eri keeltes eri tähendus; seevastu "123456" on üheselt tuvastatav.

Teisendatakse ka lokaadist sõltuvad: arvuks teisendatakse ka väärtused, mis antud lokaadis on korrektsed. Näide: "123.45" on korrektne arv lokaatides, kus punkt on komakohtade eraldaja.

Tühja stringi koheldakse nullina

See säte määrab, kuidas koheldakse aritmeetilistes tehetes esinevat tühja stringi. Kui sätte "Tekstivormingu teisendamine arvuks" väärtus on kas "Tagastatakse viga #VALUE!" või "Koheldakse nullina", siis ei saa (siin) valida, kas tühja stringi arvuvormingusse teisendades tagastatakse veakood või koheldakse teda nullina. Muul juhul määrab see säte, kuidas tühje stringe koheldakse.

Viitesüntaks stringviidetes

Stringi parameetrites antud viidete parsimisel kasutatav valemisüntaks. See mõjutab sisseehitatud funktsioone nagu INDIRECT, milles viidet käsitletakse stringväärtusena.

Palun toeta meid!