Üldine

Määrab arvutustabelite üldsätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Üldine


Mõõdud

Mõõtühik

Määrab arvutustabeli mõõtühiku.

Tabeldussamm

Määrab tabelduskohtade sammu.

Uuendamine

Linkide uuendamine avamisel

Hoiatav ikoon

Turvakaalutlustel eiratakse dokumendipõhiseid linkide automaatse uuendamise sätteid, kui need ei ühti LibreOffice'i üldiste turvasätetega ( - LibreOffice – Turvalisus).


Alati

Dokumendi avamisel uuendatakse alati linke, aga ainult juhul, kui dokument asub usaldatavas asukohas või kui üldine makrode turvatase on madal (ei soovitata).

Hoiatav ikoon

Kui üldine makrode turvatase pole seatud madalaks ( - LibreOffice - Turvalisus - Makrode turvalisus - Turvatase - Madal (ei soovitata)) või kui dokument ei asu usaldatavas asukohas ( - LibreOffice - Turvalisus - Makrode turvalisus - Usaldatavad allikad - Usaldatavad failide asukohad), siis käsitletakse seda sätet nii, nagu oleks valitud Soovi korral.


Soovi korral

Dokumendi avamisel värskendatakse linke ainult siis, kui seda nõutakse.

Mitte kunagi

Dokumendi avamisel ei värskendata linke kunagi.

Sisestussätted

Valiku liigutamiseks vajuta Enter.

Määrab kursori liikumise suuna pärast Enter-klahvi vajutamist.

Enteri vajutamine viib redigeerimisrežiimi

Võimaldab valitud lahtri otsese redigeerimise pärast Enter-klahvile vajutamist.

Vorminduse laiendamine

Määrab, kas valitud lahtri vorminduse atribuute rakendatakse automaatselt külgnevatele tühjadele lahtritele. Kui näiteks valitud lahtri tekst on vormindatud paksu kirjana, siis vormindatakse paksult ka külgnevate lahtrite sisu. Juba vormindatud lahtreid see funktsioon ei muuda. Kõnealust vahemikku saab näha, kui vajutada klahve + * (numbriklahvistiku korrutusmärk). Seda vormindusviisi rakendatakse ka kõikidele antud vahemikku lisatud uuetele väärtustele. Vahemikust väljapoole jäävatele lahtritele rakendatakse tavalisi vaikesätteid.

Viidete laiendamine uute ridade või veergude lisamisel

Määrab, kas viidet laiendatakse, kui vahetult viiteala kõrvale lisatakse veerg või rida. See on võimalik ainult siis, kui viidatud ala hõlmab veeru või rea lisamise suunas vähemalt kaht lahtrit.

Näide: kui vahemikule A1:B1 on valemis viidatud ja veeru B järele lisatakse uus veerg, laiendatakse viidet vahemikule A1:C1. Kui sama viidatud vahemiku A1:B1 puhul lisatakse rea 1 alla uus rida, siis viidet ei laiendata, kuna vahemik on püstsuunas ainult ühe lahtri kõrgune.

Kui veerud või read lisatakse viidatud ala sisse, laiendatakse viiteid alati.

Valiku esiletõstmine veeru ja rea päises

Määrab, kas valitud ridade ja veergude päised tõstetakse esile või mitte.

Teksti vormindamisel kasutatakse printeri mõõdustikku

Määrab, et printeri mõõdustikku kasutatakse nii printimisel kui ka ekraanikuva vormindamisel. Kui ruut on märkimata, kasutatakse ekraanikuva ja printimise jaoks printerist sõltumatut mõõdustikku.

Andmete asetamisel näidatakse ülekirjutamise hoiatust

Määrab, kas lahtrite asetamisel lõikepuhvrist vahemikku, mis pole tühi, kuvatakse ülekirjutamise hoiatust.

Lahtriviited paigutatakse valiku juurde

Kui see säte on aktiivne, siis valiku laiendamisel (klahvikombinatsiooniga +Shift+nool alla/üles) hüpatakse vahemiku lõppu veerus, mis viimasena algsele valikule lisati. Kui see säte ei ole aktiivne, siis hüpatakse valiku laiendamisel vahemiku lõppu veerus, millest vahemiku valimist alustati. Loomulikult kehtib sama ka valiku laiendamisel ridade kaupa (klahvikombinatsiooniga +Shift+nool vasakule/paremale).

Palun toeta meid!