Ühilduvus

Määrab tekstidokumentide ühilduvuse sätted. Need sätted on abiks LibreOffice'i häälestamisel Microsoft Wordi dokumentide importimiseks.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer - Ühilduvus


Märkuse ikoon

Osa siin määratavaid sätteid kehtib ainult aktiivsele dokumendile ja need tuleb iga dokumendi jaoks eraldi määrata.


Dokumendi vormindamiseks kasutatakse printeri mõõdustikku

Määrab, et printeri mõõdustikku kasutatakse nii printimisel kui ka ekraanikuva vormindamisel. Kui ruut on märkimata, kasutatakse ekraanikuva ja printimise jaoks printerist sõltumatut mõõdustikku.

Märkuse ikoon

Kui see säte on määratud ja aktiivne dokument salvestatakse vanasse binaarvormingusse, siis seda sätet ei salvestata. Kui vanas vormingus dokument avatakse uuesti, siis rakendatakse seda sätet dokumendile vaikesättena.


Vahede lisamine lõikude ja tabelite vahele

LibreOffice Writeris on lõikude vahed määratud teisiti kui Microsoft Wordi dokumentides. Kui kasutaja on määranud vahe kahe lõigu või tabeli vahel, rakendatakse seda vahet ka Wordi dokumentides.

Määrab, kas Microsoft Wordiga ühilduvat lõikude ja tabelite vahet kasutatakse ka LibreOffice Writeri tekstidokumentides.

Lõikude ja tabelite vahede lisamine lehekülgede alguses

Määrab, kas lõiguvahe lehekülje alguses kehtib lehekülje või veeru alguses ka siis, kui lõik asub dokumendi esimesel leheküljel. Sama kehtib ka leheküljepiiri järel asuva lõigu kohta.

Märkuse ikoon

Wordi dokumendi importimisel lisatakse vahed teisenduse käigus automaatselt.


Kasutatakse OpenOffice.org 1.1 tabelduskoha vormingut

Määrab, kuidas joondatakse tekst, kui tabelduskohad on parempoolse veerise taga, kuidas käsitletakse murdosa eraldajaga seotud tabelduskohti ja reavahetuse lähedal asuvaid tabelduskohti. Kui ruut on märkimata, käsitletakse tabelduskohti samuti nagu teistes bürootarkvara rakendustes.

Praeguse Writeri versiooniga loodud tekstidokumentides kasutatakse vaikimisi uut tabelduskoha vormingut. Tekstidokumentides, mis on loodud varasema Writeri versiooniga kui StarOffice 8 või OpenOffice.org 2.0, kasutatakse vana tabelduskoha vormingut.

Tekstiridade ette ei paigutata lisavahet

Määrab, et täiendavat algusvahet tekstiridade vahele ei paigutata, isegi kui kasutatav font sisaldab täiendava algusvahe atribuuti.

Praeguse Writeri versiooniga loodud tekstidokumentides kasutatakse algusvahet vaikimisi. Tekstidokumentides, mis on loodud varasema Writeri versiooniga kui StarOffice 8 või OpenOffice.org 2.0, algusvahet ei kasutata.

Kasutatakse OpenOffice.org 1.1 reavahet

Kui see säte pole sisse lülitatud, kasutatakse teksti proportsionaalsete reavahedega vormindamise uut meetodit. Kui säte on sisse lülitatud, kasutatakse teksti proportsionaalsete reavahedega vormindamise vana meetodit.

Praeguse Writeri versiooniga ja Microsoft Wordi uuemate versioonidega loodud dokumentides kasutatakse uut meetodit. Tekstidokumentides mis on loodud Writeri versioonidega kuni StarOffice 8 või OpenOffice.org 2.0, kasutatakse vana meetodit.

Lõikude ja tabelite vahede lisamine tabeli lahtrite alla

Määrab, et lõigule lisatakse lõpuvahe, isegi kui tegu on viimase lõiguga tabeli lahtris.

Kui see säte on väljalülitatud, vormindatakse tabeli lahtrid nii, nagu see toimus Writeris kuni versioonini StarOffice 8 või OpenOffice.org 2.0. Kui säte on sisselülitatud, kasutatakse tabeli lahtrite vormindamise alternatiivset meetodit. Säte on vaikimisi sisselülitatud uute LibreOffice'i dokumentide ja imporditud Microsoft Wordi dokumentide puhul.

Kasutatakse OpenOffice.org 1.1 objektide paigutust

Määrab, kuidas arvutatakse märgile või lõigule ankurdatud lahtiste objektide asukohta, arvestades lõigu ees ja järel asuvat vahet.

Kui see säte on sisse lülitatud, paigutatakse lahtised objektid nii, nagu see toimus Writeris kuni versioonini StarOffice 8 või OpenOffice.org 2.0. Kui säte pole sisse lülitatud, kasutatakse lahtiste objektide paigutamise alternatiivset meetodit, mis sarnaneb Microsoft Wordi kasutatava meetodiga.

See säte on uute dokumentide puhul välja lülitatud. Writeri dokumentide puhul, mis on loodud varasema versiooniga kui OpenOffice.org 2.0, on säte sisse lülitatud.

Kasutatakse OpenOffice.org 1.1 teksti ümber objektide mähkimist

Microsoft Word ja Writer kasutavad teksti mähkimisel ümber lahtiste objektide erinevaid meetodeid. Lahtised objektid on Writeri paneelid ja joonistused ning Wordi objektid 'tekstikast', 'graafika', 'paneel', 'pilt' jne.

Microsoft Word ja Writeri praegune version ei mähi lehekülje päise ning jaluse ja allmärkuse ning lõppmärkuse sisu ümber lahtiste objektide. Dokumendi tekst mähitakse ümber lahtiste objektide, mis on ankurdatud lehekülje päisele.

Writeri versioonides, mis on vanemad kui StarOffice 8 või OpenOffice.org 2.0, oli see vastupidi.

Kui säte on välja lülitatud, mis on ka vaikesätteks, kasutatakse uut teksti mähkimise meetodit. Kui säte on sisse lülitaud, kasutatakse vana teksti mähkimise meetodit.

Mähkimise stiil määratakse objekti paigutamisel

Määrab, kuidas töötab keeruline märgile või lõigule ankurdatud lahtiste objektide objektide paigutamise protsess. Writeris kasutati kuni versioonini StarOffice 8 või OpenOffice.org 2.0 iteratiivset meetodit, praegune versioon kasutab otsest arvutusmeetodit, mis on sarnane Microsoft Wordi meetodiga.

Kui säte on välja lülitatud, kasutatakse objektide paigutamisel LibreOffice'i vana iteratiivset meetodit. Kui säte on sees, kasutatakse tavalist arvutusmeetodit, kindlustamaks ühilduvust Microsoft Wordi dokumentidega.

Sõnavahede laiendamine manuaalse reavahega rööpjoondatud lõikudes

Kui lubatud, laiendab Writer sõnavahesid rööpjoondatud lõikudes, mille read lõpevad Shift+Enter reavahetusega. Kui keelatud, siis ridade rööpjoondamiseks sõnavahesid ei laiendata.

See säte on vaikimisi sisse lülitatud .odt tekstidokumentide puhul. See salvestatakse ja laaditakse koos .odt vormingus dokumentidega. Seda sätet ei saa salvestada vanade .sxw vormingus dokumentidega, seega on see säte .sxw tekstidokumentides välja lülitatud.

Valgete ridade sallimine vanadest dokumentidest genereeritud PDF-ide leheküljetaustal

Määrab, et kasutatakse LibreOffice 4.3 ankrujoonistusjärjestust ja sallitakse võimalikke valgeid ridu, mis päranddokumentidest genereeritud PDF-ide leheküljetaustale ilmuda võivad.

Kasuta vaikeväärtustena

Klõpsa sellel nupul, kui soovid selle kaardi aktiivseid sätteid kasutada tulevikus LibreOffice'i vaikesätetena.

Järgnevalt on toodud paigaldusjärgsed vaikesätted. Need sätted on vaikimisi sisse lülitatud, kõik teised sätted on välja lülitatud:

  1. Vahede lisamine lõikude ja tabelite vahele

  2. Lõikude ja tabelite vahede lisamine lehekülgede alguses

  3. Lõikude ja tabelite vahede lisamine tabeli lahtrite lõppu

  4. Sõnavahede laiendamine manuaalse reavahega rööpjoondatud lõikudes

Palun toeta meid!