LDAP ühendus

Määrab kindlaks sätted andmebaasi importimiseks LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) abil. See leht on saadaval vaid juhul, kui registreerisid LDAP-serveri aadressiandmebaasina.

Serveri URL

Sisesta LDAP-serveri nimi, akasutades vormingut "ldap.server.com".

Baas DN

Sisesta LDAP andmebaasist otsimiseks alguspunkt, nt "dc=com".

Pordinumber

Sisesta LDAP serveri pordinumber, tavaliselt on see 389.

Kasutatakse turvalist ühendust (SSL)

Loob Secure Sockets Layer (SSL) abil LDAP serverisse turvalise ühenduse. Vaikimisi kasutab turvaline ühendus porti 636. Tavaline ühendus kasutab porti 389.

Palun toeta meid!